ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีของบุคลากร ส่วนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสกลนคร Demand for Developing Accounting Knowledge of the Financial officers at Sub – district Administrative in Sakon Nakhon Province.

Authors

  • นันท์นภัส ธีระอกนิษฐ์

Keywords:

ความต้องการพัฒนาความรู้, Demand for developing accounting knowledge

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาความรู้ทางด้านการบัญชี ของบุคลากรส่วนงานคลังสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสกลนคร รวมถึงเพื่อศึกษาความแตกต่างของความต้องการพัฒนาความรู้ด้านการบัญชี ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสกลนคร จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา ตำแหน่งงาน และอายุงาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรส่วนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสกลนคร จำนวน 152 คน ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2556 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ t - test, F- test (one way anova) และการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD (Least significant difference)ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรส่วนงานคลังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 35 – 44 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรี สาขาที่จบการศึกษาคือสาขาการบัญชี ตำแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการเงินและบัญชี อายุงานโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6 – 9 ปี

บุคลากรส่วนงานคลัง  มีระดับความต้องการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีด้านสารสนเทศทางการบัญชีโดยเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านการควบคุมภายใน และด้านการบันทึกและจัดทำบัญชี ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการบันทึกและจัดทำบัญชี บุคลากรส่วนงานคลังมีความต้องการพัฒนาในเรื่องการปิดบัญชี การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับและเงินสดจ่าย ตามลำดับ ด้านสารสนเทศทางการบัญชี มีความต้องการพัฒนาในเรื่องการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำข้อมูลทางการบัญชี การใช้ระบบสารสนเทศในการบันทึกบัญชี การรายงานฐานะการเงินโดยใช้ระบบสารสนเทศ ตามลำดับ ส่วนด้านการควบคุมภายในมีความต้องการพัฒนาในเรื่องการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานทัศนคติและการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร คุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ตามลำดับบุคลากรส่วนงานคลังมีความต้องการที่จะพัฒนาความรู้ด้านอื่น ๆ ด้วยอาทิเช่น ระบบบัญชี ภาษาอังกฤษ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทักษะการใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ และในส่วนวิธีการพัฒนาความรู้พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการวิธีการพัฒนาความรู้ อันได้แก่ การเข้าร่วมอบรมสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น นอกจากนี้ยังพบว่า บุคลากรส่วนงานคลังส่วนใหญ่ไม่สนใจวิธีการพัฒนาความรู้ด้วยวิธีการศึกษาดูงานผลการวิเคราะห์หาความความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สาขาที่จบการศึกษา ตำแหน่งงานที่ทำ อายุงาน กับความต้องการพัฒนาความรู้ด้านการบัญชี ไม่มีความแตกต่างกันในทุกด้าน ส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา กับความต้องการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีด้านการควบคุมภายใน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Abstract

The purpose of this study were to identify the demand for developing accounting knowledge of the financial officers at sub-district administration in sakon nakhon province and also to study the difference of demand for developing accounting Knowledge among the financial officers at sub-district administration in sakon nakhon province. The target groups were divided according to sex, age, education level, educational area, work position and work experience. The data were collected from the 152 financial officers at sub-district administration in sakon nakhon province between January to march 2013.  The statistical tool used to collect data was a questionnaire. The data was analyzed by descriptive statistics using for frequency, percentage and means. The statistics applied to analysed data were t – test, F – test (one – way anova) and Lsd. The Finding of the study showed that most of the financial officers were female, with age between 35 - 44 years, holding bachelor’s degree of accounting. And most of the respondents’ work position were  financial and accounting scholars who had work experience between 6 – 9 years.

The highest demand which the financial officers wanted to develop amongst themselves was the knowledge of accounting information system, Internal control and accounting Entries respectively. When considering for each aspect, the accounting entries, the financial officers needed to develop on closing entries, financial statement and cash inflow – cash outflow respectively. For the aspect of  Accounting Information system. They desired to develop their skills in using information system for accounting entries and reporting the financial status respectively. On the aspect of internal control. The development required was the administration focusing on work achievement, attitude and work performance promotion, ethics for profession and any punishment related to the organization respectively.

The data were analysed accounting to the personal differences of sex, age, educational area, work position, work experience and the development required on accounting found that they were not different in any aspect. In addition, the personal characteristics of education and the knowledge development required on the accounting internal control were significantly different at 0.05 level.

The other knowledge development that the financial officers required were accounting system design, English accounting, laws related to accounting and computer skills.  Moreover, they required to improve their knowledge by other means such as attending seminar, workshop conference, and short course. It was also found that most of the financial officers did not require to improve themselves by any field trip.

How to Cite

ธีระอกนิษฐ์ น. (2014). ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีของบุคลากร ส่วนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสกลนคร Demand for Developing Accounting Knowledge of the Financial officers at Sub – district Administrative in Sakon Nakhon Province. Creative Science, 5(10), 17–26. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16806