ประสิทธิผลกระบวนการ: เป้าหมายสำคัญของการบริหารโรงเรียน

Authors

  • ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Abstract

-

Downloads

How to Cite

สุรกิจบวร ศ. (2013). ประสิทธิผลกระบวนการ: เป้าหมายสำคัญของการบริหารโรงเรียน. Creative Science, 2(3), 19–34. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10164