ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง กับการรับรู้ประสิทธิภาพทางการเมืองของผู้รับสาร

Authors

  • อุษานาฏ สัตยาภินันท์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดวงกมล ชาติประเสริฐ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองกับ การรับรู้ประสิทธิภาพทางการเมืองของผู้รับสาร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จำนวน 500 คน แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ ประสิทธิภาพทางการเมือง กล่าวคือ บุคคลที่เปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองในปริมาณมาก จะมี การรับรู้ประสิทธิภาพทางการเมืองสูงกว่าบุคคลที่ไม่เคยเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองและ บุคคลที่เปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองในปริมาณน้อย ในขณะเดียวกัน บุคคลที่มีการเปิดรับสื่อ โทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองในปริมาณน้อย ก็จะมีการรับรู้ประสิทธิภาพทางการเมืองสูงกว่าบุคคลที่ไม่ เคยเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง

 

Abstract

The purpose of this research was to investigate the relationship between exposure to TV with political ideology and audiences’ political efficacy. The analyses used questionnaires to collect data from 500 samples in Bangkok and other provinces in Central, Northern, North-Eastern and Southern region of Thailand. Percentage and mean were used to describe the characteristics of the samples and One-Way Anova also was employed.

Results showed that a person’s perception of political efficacy has a different in three categories of exposure to television with political ideology that are non-viewer, light viewer and heavy viewer. The heavy viewer and the light viewer have more the perception of political efficacy than the non-viewer. And the heavy viewer has more the perception of political efficacy than the light viewer.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

สัตยาภินันท์ อ., & ชาติประเสริฐ ด. (2013). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง กับการรับรู้ประสิทธิภาพทางการเมืองของผู้รับสาร. Creative Science, 2(4), 105–116. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10043