กระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ : สิ่งกระตุ้นสำคัญต่อ การยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก

Authors

  • ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

สุรกิจบวร ศ. (2013). กระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ : สิ่งกระตุ้นสำคัญต่อ การยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก. Creative Science, 2(4), 17–30. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10015