แนวทางการศึกษาภาวะผู้นำ

Authors

  • วาโร เพ็งสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

เพ็งสวัสดิ์ ว. (2013). แนวทางการศึกษาภาวะผู้นำ. Creative Science, 3(5), 27–40. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10001