กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอปิดรับบทความที่ประสงค์ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-ธันวาคม 2564) เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้าร่วมตีพิมพ์ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว สำหรับท่านที่ประสงค์ส่งบทความตีพิมพ์กับวารสารในปีที่ 21 (2565) วารสารจะเปิดรับบทความอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2564

       ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี