ประกาศเปลี่ยนชื่อวารสาร45.png

          วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น “Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST)” ตั้งแต่ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป หรือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้สามารถก้าวสู่การเป็นวารสารนานาชาติ