Contact

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิททยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Principal Contact

ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์
Phone 025494681

Support Contact

นางสาวสรัญญา จันทร์แตง
Phone 025494681