Announcements

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 21 (2565)

2021-07-23

ประกาศเปิดรับบทความ.02_.png

“Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST)” ขอเชิญชวนท่านส่งบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 21 (2565) ทั้งนี้ สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้-31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

ประกาศเปลี่ยนชื่อวารสาร

2021-06-17

   ประกาศเปลี่ยนชื่อวารสาร45.png

          วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น “Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST)” ตั้งแต่ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป หรือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้สามารถก้าวสู่การเป็นวารสารนานาชาติ

ปิดรับบทความสำหรับวารสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2

2021-05-11

      กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอปิดรับบทความที่ประสงค์ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-ธันวาคม 2564) เนื่องจาก...(อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศปรับรูปแบบ Template ของบทความ

2021-03-03

      ประกาศปรับแบบฟอร์ม-25.png

ประกาศปรับรูปแบบ Template ของบทความที่ประสงค์ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI (อ่านต่อ...)

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี

2020-02-04

โปสเตอร์รับ_63.1_8.png

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้-30 เมษายน 2563

Research Article Template

2019-08-02

นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย ที่ประสงค์ส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ 

          gif.latex?\bullet  แบบฟอร์มบทความ JR-RMUTT-EN

          gif.latex?\bullet  แบบฟอร์มบทความ JR-RMUTT-TH

เปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง

2019-08-02

ขอเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิงเอกสารของวารสารฯ มาใช้ระบบ Vancouver style โดยเริ่มใช้การอ้างอิงระบบนี้ในวารสารปี 2019 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการอ้างอิงแบบเรียงตัวเลขตามลำดับการใช้งาน (อ่านต่อ...)

ข้อกำหนดในการส่งบทความ

2019-08-02

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมรับพิจารณาตีพิมพ์บทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยังไม่เคยถูกเผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้เผยแพร่ในวารสาร หรือหนังสือใดมาก่อน (อ่านต่อ...)