Announcements

ประชาสัมพันธ์

2020-12-30

1. การส่งต้นฉบับบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ ขณะนี้เปิดรับพิจารณาเฉพาะบทความวิจัยสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  ...ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563

2. แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ จึงขอเปลี่ยน เป็น Life Sciences and Environment Journal ตั้งแต่วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 1/2564 (ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564) เป็นต้นไป

Read more about ประชาสัมพันธ์

Current Issue

Vol. 22 No. 1 (2021): January - June
Published: 2021-04-30

Editorial Note

Research Articles

View All Issues