Published: 2019-04-10

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบีบมือและมวลกล้ามเนื้อของผู้ใหญ่วัยทำงานและผู้สูงอายุในเขต เทศบาลนครภูเก็ต

นิศากร ตันติวิบูลชัย, ชญานิศ ลือวานิช, ปวารณา อัจฉริยบุตร, จิตติพงศ์ สังข์ทอง, อุไรวรรณ ไกรนรา มูรานิชิ, ศุภิกา วงศ์อุทัย, อารยา ข้อค้า

17-22

การออกแบบเครื่องประดับสุภาพสตรี โดยใช้แนวคิดการผสมผสานวัสดุในท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

ชนาธินาถ ไชยภู, ชมพูนุช ชุบชูวงศ์, มณฑิตา พราหมณโชติ, ยุติกร คำแก้ว

23-29