Published: 2014-12-18

การพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการตรวจสอบอะแดพเตอร์การ์ด

บวร ตั้งดี, ไพศาล มุณีสว่าง, สุชาติ แย้มเม่น

7-14

การประมาณเวลาและติดตามตำแหน่งรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยเครือข่ายไร้สาย

เศรษฐา ตั้งค้าวานิช, วันเฉลิม จันทร์ทรง, วิศวะ นามวงษ์, จักรกฤษ เติมฤทธิกุล, กฤษณะ วทานิยานนท์, สุวิทย์ กิระวิทยา

21-29