การศึกษาและวิเคราะห์สมรรถนะของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 18.5 กิโลวัตต์ ด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์

Main Article Content

บุญญฤทธิ์ วังงอน
สมพร เรืองสินชัยวานิช

Abstract

บทความนี้นำเสนอการศึกษาและวิเคราะห์สมรรถนะของมอเตอร์เหนี่ยวนำ (Induction Motor) ขนาด 18.5 กิโลวัตต์ (kW) ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ การวิเคราะห์ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การสั่นสะเทือน, ความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและความร้อนที่เกิดขึ้นในมอเตอร์ต้นแบบ  โปรแกรม ANSYS ถูกเลือกใช้ในการจำลอง เพราะเป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในงานด้านการจำลองสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองเป็นแนวทางที่สำคัญสำหรับการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าแบบต่างๆ เพราะมีราคาถูกและมีประสิทธิภาพ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เหล่านั้น จะเป็นแนวทางที่สำคัญต่อผู้ต้องการนำมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ไปใช้งานในสภาวะต่าง ๆ

 

This paper presents a study and analysis of the performance of an induction motor 18.5 kW by using the finite element method. The analysis is divided into 3 parts, including the vibration, magnetic flux density and heat that occurred in the motor prototype.  The ANSYS program is selected for simulation because it is widely accepted in simulation work for science and engineering areas. Nowadays, simulated-based analysis is significant for developing electrical machines because of its low cost and effectiveness. The analysis results will be major guideline to whoever wants to utilize the large-size electric motor in different conditions.

 

Article Details

How to Cite
วังงอน บ., & เรืองสินชัยวานิช ส. (2014). การศึกษาและวิเคราะห์สมรรถนะของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 18.5 กิโลวัตต์ ด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์. Naresuan University Engineering Journal, 8(1), 30–36. https://doi.org/10.14456/nuej.2013.9
Section
Research Paper