โซ่อุปทานของการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย

Main Article Content

วันวิสา ทาระจีน
ทวีศักดิ์ แตะกระโทก

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ แนวทาง การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย โดยศึกษาช่องว่างเชิงระบบของปัญหาและอุปสรรคในโซ่อุปทานของการให้ความช่วยเหลือ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์องค์ความรู้และกระบวนการสืบสวนเชิงลึก โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวน 10 กรณีศึกษา เพื่อนำมาสังเคราะห์ช่องว่างเชิงระบบในโซ่อุปทานของการให้ความช่วยเหลือ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความผิดพลาดโดยแผนภูมิต้นไม้ (FTA) ร่วมกับการประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีของ Haddon Matrix ร่วมกับการประยุกต์ใช้หลักการจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินผลอีกครั้ง

ผลการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1: ขณะเกิดเหตุ พบว่า ผู้ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องมีปัญหาการสื่อสารด้านภาษา (พูดภาษาต่างประเทศไม่ได้), ยานพาหนะในการขนส่ง เคลื่อนย้ายมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ และไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ช่วงที่ 2: หลังเกิดเหตุ 1 (ด้านรักษาพยาบาล) พบว่า ผู้ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องมีปัญหาการสื่อสารด้านภาษาโดยเฉพาะศูนย์การแพทย์, เอกสารในขั้นตอนต่างๆเป็นภาษาไทย ซึ่งยากต่อการเข้าใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติ, การติดต่อญาติล่าช้าอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการทำการรักษา, บุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนน้อย และเครื่องมือแพทย์ยังไม่ครอบคลุมในการรักษา, ไม่มีผู้รับผิดชอบค่ารักษา บริการให้กับโรงพยาบาล (เป็นภาระของโรงพยาบาล)  ช่วงที่3: หลังเกิดเหตุ 2 (ด้านคดีความ) พบว่า ผู้ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องมีปัญหาการสื่อสารด้านภาษา มีผลต่อการให้ข้อมูลในรูปคดีความ, และคดีความมีความล่าช้า เนื่องจากมีบุคคลากรน้อย, นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เข้าใจในกระบวนการฟ้องร้อง

  

Humanitarian aid Supply Chain for foreigner’s tourist on road accident in Thailand 

This research aimed to study the recommendations to assist the road accident tourist in Thailand by study to risk of supply chain satisfaction of helping. The purpose of this study was to application of knowledge and investigates by interviewed to 8 case studies for systematic synthesis analysis of problem and hurdles of satisfaction’s Risk Supply Chain. The Fault Tree Analysis (FTA) with the main theory and conjunction with the Haddon Matrix and risk assessment (Risk Assessment Matrix) and will have to examine from Specialist and evaluate again. The research findings were as follows by three parts are   Part 1: Pre–Crash found that the relevant departments’ lacks of speak English (Communication Problem), so transportation for movement are not enough and had management system of foreigner accidents data storage.

Part 2: During–Crash found that the relevant departments’ lacks of speak English (Communication Problem), and stapes of government document not English Language lead to difficult for foreigners understand, the relative delay contact. May influence the decision to treat, a small number of medical personnel. And medical equipment not covered in treatment.

Part 3: Post–Crash found that the relevant departments’ lacks of speak English (Communication Problem), May influence the lawsuit. Not responsible for treatment to hospital. Problem Service to the hospital. (The burden of the hospital). Because there are fewer personnel, foreign tourists do not understand the process of impeachment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทาระจีน ว., & แตะกระโทก ท. (2014). โซ่อุปทานของการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย. Naresuan University Engineering Journal, 8(1), 37–44. https://doi.org/10.14456/nuej.2013.13
Section
Research Paper