คุณลักษณะอุตสาหกรรม 4.0 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน ของกลุ่มบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ไมตรี บุญขันธ์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  • ไมตรี บุญขันธ์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  • สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล คณะรัฐศาสตร์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  • เกียรติชัย วีระญาณนนท์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

คำสำคัญ:

อุตสาหกรรม4.0, ประสิทธิผลการดำเนินงาน, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีการผลิต, นวัตกรรม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะอุตสาหกรรม 4.0 ของกลุ่มบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย จำนวน 443 บริษัท โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) แบ่งตามภูมิภาค และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 325 บริษัท การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย สถิติที่ใช้ คือค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาความสัมพันธ์โดยใช้การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีการผลิต และด้านทักษะพนักงาน ร่วมกันพยากรณ์ระดับประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กร ได้ร้อยละ 50.5 (Adjusted R2=0.505) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

References

Kritchai Anakkamanee, “5S and Visual Management, Basic Principles that should not be overlooked,” Bangkok:Thailand Productivity Institute, 2018.

Ohno, T., “Toyota Production System;Beyond large scale production,” Portland,Oregon: Productivity Press, 1988.

National Statistical Office, “Summary of important results of the survey of informal workers 2020,” Ministry of Digital for the economy and society, 2020.

Kritichon Wongrat, “Development of operational competence of production managers in electrical and electronics industries,” D.B.A. (Business Administration), King Mongkut’s institute of Technology North Bangkok, Thailand, 2012.

Somchok Salaiphet, “Human resource development in the manufacturing sector of household appliances and electronic parts,” D.B.A. (Business Administration), King Mongkut’s institute of Technology North Bangkok, Thailand, 2021.

Prapobphol Teamtheerakit, “Factors Affecting Operation of Small and Medium Enterprises: A Case Study of Electrical and Electronic Appliances,” P.hD. (Management), Sripathum University, Bangkok, Thailand, 2018.

Klaus Schwab, “The Fourth Industrial Revolution,” New York, USA: Productivity Press, 2016.

Kagermann, H., W. Wahlster and J. Helbig. “Recommendations for implementing thestrategic initiative industries 4.0. Final report of the Industrie 4.0,” Working Group, 2013.

Oranut Korkuasuebsai, “Factors and Effects of Industry 4.0 Policy on Thai Electronics Industry,” M.Eng (Industrial), Silpakorn University, Nakornpathom, Thailand, 2019.

Sarawut Saetung, “Factors affecting the efficiency of hard disk drive industry management in Thailand,” Ph.D. (Management), Siam University, Bangkok, Thailand, 2020.

Suthida Thanomwong, “Guidelines for human resource management and development to improve the quality of work life. of employees of electronic companies in industrial estates in the central region,” Ph.D. (Management), North Bangkok University, Pathumthani, Thailand, 2020.

Kitti Chunhasriwong, “Factors influencing the quality of work life of employees in small and medium sized businesses,” Ph.D. (Business Administration), Ramkamheang University, Bangkok, Thailand, 2017.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30