การเพิ่มผลิตภาพการผลิตน้ำตาลมะพร้าว จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยการจัดการโรงงาน

ผู้แต่ง

  • ฤดี นิยมรัตน์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • สมเกียรติ กอบัวแก้ว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ไสว ศิริทองถาวร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • เกริกเกรียติ กอบัวแก้ว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การเพิ่มผลิตภาพ, กระบวนการผลิต, การจัดการโรงงาน, น้ำตาลมะพร้าว, ความสูญเปล่า

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการเพิ่มผลิตภาพการผลิตน้ำตาลมะพร้าว จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยการจัดการโรงงาน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตน้ำตาลมะพร้าว กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยจำนวน 19 คนที่เป็นผู้บริหารและพนักงานของโรงงานโอ้วเจริญพร ดำเนินการวิจัยโดยศึกษาการทำงานจากกระบวนการผลิตด้วยแผนภูมิการไหลของกระบวนการ วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงโดยใช้เทคนิค Why-Why Analysis ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 5W-1H ปรับปรุงกระบวนการตามหลักการ PDCA ให้เกิดผลสู่การแก้ปัญหาโดยลดความสูญเปล่าตามแนวคิดความสูญเปล่า 7 ประการ ผลการศึกษาพบว่า เมื่อแก้ปัญหาโอกาสการเกิดการปลอมปนในกระบวนการผลิต และปัญหาเครื่องปั่นน้ำตาลกีดขวางการทำงาน โดยการจัดผังโรงงาน ติดป้ายประชาสัมพันธ์ อบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้และเป้าหมายการทำงาน ใช้ถุงพลาสติกปิดคลุมด้านบนของกระบะน้ำตาล และกำหนดให้พนักงานทุกคนทำความสะอาดทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน รวมทั้งตรวจสอบก่อนและระหว่างการใช้งานทุกครั้ง การแก้ปัญหาโดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการจัดการโรงงานด้านการผลิต เป็นผลให้ผลิตภาพของการผลิตตามแนวทางการบริหารการผลิต สูงขึ้นทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านกระบวนการผลิต จำนวนขั้นตอนลดลง 6 กิจกรรม ใช้ระยะเวลาการทำงาน ลดลง 80 นาที (2) ด้านความปลอดภัย พบว่าจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุลดลง 6 ครั้ง พนักงานบาดเจ็บลดลง 7 คน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล และไม่มีการหยุดงานจากอุบัติเหตุ และ (3) ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ พบว่ามีจำนวนโต๊ะบรรจุที่พบสิ่งแปลกปลอมคงเหลือ 1 โต๊ะ และไม่พบสิ่งแปลกปลอมในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยพบว่ามีผลิตภาพด้านแรงงาน 384.62 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ผลิตภาพด้านต้นทุน 0.17 กิโลกรัม/บาท หรือ 5.91 บาท/กิโลกรัม และผลิตภาพด้านวัตถุดิบ 5 กิโลกรัมต่อวัน ผลิตภาพของการผลิตโดยรวมตามแนวทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.21

References

Samut Songkhram Provincial Agriculture and Cooperatives Office, “Agricultural and Cooperative Development Plan of Samut Songkhram Province (2018-2022),” Samut Songkhram: Author, 2020.

Samut Songkhram Industry Office, “Industrial Development Action Plan, Samut Songkhram Province, 2020-2022,” Samut Songkhram: Author, 2020.

Laksana Pannin, Sakchai Rakkarn, Attakorn Klungkuarmdee, and Thanakom Sakulthaiand, “Approach of Tableting Production Management for Productivity Improvement: A Case Study of Pharmaceutical Industry,” Kasem Bundit Engineering Journal, Year 8, Issue 1, Pages 38-56, January-April 2018.

Meena Lorsunnee, “Productivity Improvement in a Tuna Factory,” Master of Engineering in Engineering Management, Engineering Management, Graduate Schools, Siam University, 2018.

Wichaya Yeamsathan and Rawinkhan Srinon, “Study of Work Processes and Improvements to Increase Efficiency A Case Study BT Co., Ltd.,” Journal of Nakhonratchasima College, Year 13, Issue 3, Pages 102-112, September-December 2019.

Santi Suksard, Adisak Norkaew, and Apichart Pattaratuma, “The Application of Value Chain Concept on Value Added of Amorphophallus Muelleri Blume Products for Highland People in Tak Province,” Thai Journal of Forestry, Year 38, Issue 2, Pages 152-165, July-December 2019.

Sutthida Aeimsum and Atiwat Boonmee, “Simulation for the Pineapple in Retort Pouches Process Improvement: A Case Study,” UBU Engineering Journal, Year 13, Issue 1, Pages 114-126, January-June 2020.

Sirikamol Praphatpong, “Management Guidelines to Reduce Costs and Increase Productivity by Applying Information Technology to Increase the Market Competitiveness of Jasmine Rice in Sisaket Province,” Journal of Management Science Review, Year 22, Issue 1, Pages 169-181, January-June 2020.

Krit Narusinghsamran and Thanin Silpcharu, “Agro-Industry Management to Improve Productivity and Quality for Sustainable Growth by Smart Farming,” Princess of Naradhiwas University Journal, Year 13, Issue 1, Pages 319-335, January-April 2021.

Vanchai Rijiravanich, “Work Study Principles and Case Studies,” (3rd ed.), Bangkok: Publisher of Chulalongkorn University, 2005.

Nivit Charoenchai, “Motion and Time Study,” Chiang Mai: Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University, 1996.

Ruedee Niyomrath, “Quality Management,” Bangkok: Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat University, 2008.

Duangrat Chevapanyaroj and Supasak Ponganun, “7 Wastes,” (2nd ed.), Bangkok: Thailand Productivity Institute, 2001.

Notification of the Ministry of Public Health (No. 420) B.E. 2563 issued under the Food Act B.E. 2522 (1979) Re: Production Methods Production Tools and Food Storage. Volume 138, Special Section 31 Ngor, Government Gazette, February 9, 2021.

Patomphong Homsri, “A Plant Layout Improvement to Increasing Productivity: A Case Study Downlight Manufacturer,” Journal of Engineering and Digital Technology (JEDT), Year 9, Issue 2, Pages 25-36, July-December 2021.

Jureeporn Jirapattarasin, Watcharin Witayaku, and Weerakaset Suanpaga, “Plant Layout Design and Safety Management for Roller Shutter Producing Plant,” Research and Development Journal, Year 26, Issue 4, Pages 69-75, October-December 2014.

C.D.J. Waters, “An Introduction to Operations Management,” Boston: Addison Wesley, 1991.

Ruedee Niyomrath, “Industrial Plant Layout and Design,” Bangkok: Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat University, 2021.

Sunetr Moontha, “Safety Engineering,” Bangkok: Industrial Engineering course, Faculty of Engineering, Pathumwan Institute of Technology, 2013.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-29