การวิเคราะห์แผนแบบการทดลองสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก ยุทธ ไกยวรรณ์

ผู้แต่ง

  • ยุทธ ไกยวรรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์, แผนแบบ , การทดลอง, สุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก

บทคัดย่อ

ในการทดลองที่มีหน่วยทดลองมีความแตกต่างกันมาก การทดลองจะแบ่งหน่วยทดลองออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามความคล้ายคลึงหรือความเหมือนกันของหน่วยทดลอง หน่วยทดลองที่เหมือนกันจะจัดไว้ในกลุ่มเดียวกันและจัดหน่วยทดลองที่แตกต่างกันไว้คนละกลุ่มแต่ละกลุ่มเรียกว่า บล็อกหรือกล่าวอีกนัยก็คือ หน่วยทดลองภายในบล็อกเดียวกันจะมีความสม่ำเสมอกัน ในแต่ละ ทรีตเมนต์จะมีจำนวนซ้ำเท่ากันและแต่ละทรีตเมนต์จะมีจำนวนซ้ำเท่ากับจำนวนบล็อก ซ้ำก็คือบล็อกและแต่ละซ้ำหรือบล็อกจะมีครบทุกทรีตเมนต์และแต่ละทรีตเมนต์จะปรากฏในทุกบล็อก การจัดทรีตเมนต์ใส่บล็อกด้วยวิธีสุ่มจึงเรียกการทดลองนี้ว่า แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก การวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็นแบบสองทาง โดยที่การวิเคราะห์การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อกจะวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับของปัจจัยและเปรียบเทียบกันระหว่างสภาวะควบคุมหรือบล็อกเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์อิทธิพลร่วม

References

A. Kheontham, Statistical methods and data analysis, Bangkok: Kasetsart University Press, 2006.

Y. Kaiyawan, Experimental planning for research, Bangkok: Publisher of Chulalongkorn University, 2016.

S. Sinsomboonthong, Planning agricultural experiments, Bangkok: King Mongkut's University of Technology Ladkrabang Press, 2002.

S. Sinsomboonthong, Experimental planning and variability analysis using the mini-tap program, Bangkok: King Mongkut's University of Technology Ladkrabang, 2017.

Y. Kaiyawan, Using Minitab Experimental Analysis, Nonthaburi: IDC Premier Publishing limit, 2022.

P. Chutima, Engineering Experiment Design, Babgkok: Publisher of Chulalongkorn University, 2002.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-29