ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

2023-12-19

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ของวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ผลงาน ดังนี้

เก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย วิชาการในวารสาร อัตราเรื่องละ 3,000 บาท โดยชำระค่าธรรมเนียมและแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 15 วัน ภายหลังการได้รับแจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองบทความ (ขั้นต้น) จากกองบรรณาธิการ (ก่อนที่จะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ)

โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 074-7-90393-8 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้เริ่มเก็บค่าธรรมเนียม จากผู้เขียนที่ Submission บทความตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

การแจ้งชำระค่าธรรมเนียม ขอให้แจ้งรายละเอียดในอีเมลวารสาร ([email protected]) ดังนี้
1. ชื่อ-สกุล (ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้เขียนบทความ)
2. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
3. ธนาคารที่โอนเงิน
4. เลขที่บัญชีที่โอนเงิน
5. จำนวนเงิน
6. วัน เวลาที่โอนเงิน
7. ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน
8. ระบุช่องทางการส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้เขียน (อีเมล/ไปรษณีย์-ระบุที่อยู่จัดส่ง)
9. แนบหลักฐานการโอนเงิน (สำเนาใบโอนเงิน/สลิปที่โอนเงิน/อื่นๆ)

AGXqzDn8hvUqQuWmwAJTa90oPtzn5eMb5dd7BZvBQC_yX_O27V_YKAPncv0lydwZ9SzjRDMw1kLHX-9dTZpla_64Tv-Iu-_PCYtBJ4edtSBWxfPQcZBcLieF7TITpg8LFipe3qDq4DbH-k6WcRUT1Xd83Q24Fk6oA_W-JA5FwLouSdnKpPirI2ySF4WjBU29E3nSFsfYFdwRvGJY0rr64JjV1KJgAR_Rnsl9YxLCebvrplC6rfozT1BiHCLvguTEPUmNNJK0skIwsSHWozCnEyFYJMxFPIkdd9oi1yE2u9fVEL2C8bm5JKwS39U6oflWkfUuYFi5lW505oAP_Ya08xfAOE9MrB0LVc4XgH2HNIHda1PB8NngkNo2umiYI5usp161MffFul8uHIBPzdZZoLh1-LZxHGsid63xDZ89T2c9Xij_JFirQvWirHMMMDVBD_FtbGykE5e4R3AFNPzk3aa4L1bZHnM0614uQfPUV22ccyGDwJkw_ouDrvV9PCH4MvUzIZPTa13L16t3rgwsfzpR-hLUqx_Em9kbP2hddCQ3aQc39vqWSPWvxx8LzTytvGXWTYsndSjR4wDrXFbKNbtngW7XqNKIFGWrPSwWA_Qk4myVh6u6SxtdtnD0hFjd4AM_oTi9v2icP4zD4vo_h3J-h_U5e4Ck517F-wCaETYck3P7GMndaFlTgip9uEmTw6WH4idfZwiyJS9caV74GaBIAdIyBX19RBuMgcjrG0hyhnrZKIRSZNUoEaweENf6CtGkdmrXA_bW4hVDx_sW5g_YkobebqUKYu00yd5jM0yYEbQLIpzdCkjyJ-lnflHCudR_l_w6QaDOfj0x-yviqDV3xcToTQOVi_u_5cjbykb2GdCwuhrS6Sbm-UZj1xT5JZJ9XdzsI5rour0jUE8UFUXv_Zxmz9NptCz0fmZhNCxVD5x2qLhKiIT_MqEl1UqFr7FY2oJXOPWiEn3nClx3zxVIdP1J3qpWk-PChDtzjpsPr59PWy0CIXz-Rbn4H8dlBWGXpLrSMMIJdq5PdOfVIWLMn7P_7V7fDNlA3UTHgntOOsF0eXkb2Y97O20x6Av5AzmB1uiM_3j7tbk3t_kAf-2tJlWOOaU5d7nMTLz6jzNSoF8HPH8AOCOlzPuDj9swHydXctny4ciYvWcuGKosVy6r9p329s8HDN5vJAca9YygK5PpaOd3WYVqfffUHTMWYNYkfcKQq1iCVmmaW8yN4o6Ezzw7qbn1E8bxfdA0MxN5d_yt_3ZCDIEsZM1ZoHb2GlR9vTlSfp6c7Ko1Wh0L39txcq_ndX6QQ6na9WL394OZYmVZa_f_KivKRDWw7IfPiylfmz6uKncn-toFy6X_zDmdhWjR5ZIrNCuJYtPLwjx_-u598wEAn8toVsPi9Y_QlH0IYI5z3D4cyvy4dyi9jdRlm8uhcvCYnMz8hldsO_8fZ2dyvod6ttwe7T3jl7-OMz9LS1p0Pd7NrPRaCKQPdi70a7uVgdellWBF1lseKvzOtsoU7Gz0YLaBXzU5gVByGhcH=w1365-h953