การออกแบบและสร้างเครื่องส่องเส้นเลือดดำโดยแสงใกล้สีแดง

ผู้แต่ง

  • somchat taertulakarn -

บทคัดย่อ

การเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำเพื่อทำการวิเคราะห์ วินิจฉัย ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อดูคุณสมบัติต่างๆของเลือด ความผิดปกติของเลือด หรือสารเคมีภายในร่างกาย รวมทั้งการทำหัตการต่างๆ รวมทั้งในการเก็บเลือดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ จำเป็นต้องกระทำโดยแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญการในการเจาะเลือด ในผู้ป่วยหลายราย การระบุตำแหน่งของเส้นเลือดดำมีความยุ่งยากอย่างมาก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สร้างเครื่องส่องเส้นเลือดดำสำหรับส่องหาตำแหน่งของเส้นเลือดดำบริเวณท้องแขน สามารถเก็บข้อมูลตำแหน่งและรูปแบบของเส้นเลือดแต่ละบุคคลได้ เครื่องส่องเส้นเลือด มีแหล่งกำเนิดแสงช่วงอินฟราเรด ที่ 850 นาโนเมตร   ควบคุมการทำงานด้วยวงจร  Raspberry Pi 3 Model B+ และกล้อง Pi NoIR โครงสร้างของเครื่องใช้แผ่นอะคริลิกสีดำด้าน ใช้โปรแกรม MATLAB  version 2020a สำหรับการปรับปรุงภาพเส้นเลือดดำให้มีคุณภาพชัดเจนขึ้น เครื่องส่องเส้นเลือดดำทดสอบกับอาสาสมัคร จำนวน 20 คน ที่มีสุขภาพแข็งแรง ช่วงอายุระหว่าง 20 ถึง 57 ปี ข้อมูลภาพที่ได้ ระบุตำแหน่งเส้นเลือดดำได้อย่างชัดเจน ไม่มีข้อมูลอื่นๆบดบัง ภาพเส้นเลือดที่ถ่ายภาพสามารถเก็บไว้สำหรับเป็นข้อมูลของบุคคลได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-19