การพัฒนาระบบแชทบอทสำหรับส่งเสริมการขายสินค้าโอทอปของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์1 อมรทิพย์ อุทิศ1 ฤทัยรัตน ทองฉาย1 กัญญาพิชญ์ ชื่นตา1 อังคณา จัตตามาศ1,*

Main Article Content

อังคณา จัตตามาศ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแชทบอทสำหรับส่งเสริมการขายสินค้าโอทอปของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแชทบอทในเว็บไซต์ เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์และไลน์ออฟฟิเชียลโดยเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยมีดังนี้คือแชทบอทและแบบประเมินความพึงพอใจ ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 401 ตัวอย่าง แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละผลการวิจัย ในการพัฒนาระบบแชทบอทสำหรับขายสินค้าโอทอปของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีความสามารถโต้ตอบกับลูกค้าดังนี้ ตอบคำถามเกี่ยวกับทักทาย นำเสนอสินค้า การสั่งซื้อสินค้าและแจ้งการชำระเงิน และได้นำไปใช้ในเว็บไซต์ เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ และไลน์ออฟฟิเชียลแล้วทำการประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 แพลตฟอร์มใน 4 ด้านดังนี้ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ความง่ายในการใช้งาน ความสะดวกสบายและการรับรู้คุณภาพของข้อมูล พบว่าเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์กับไลน์ออฟฟิเชียล มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.45) แสดงให้เห็นว่าการนำระบบแชทบอทมาช่วยตอบข้อคำถามเกี่ยวกับสินค้าทำให้เพิ่มช่องทางในการส่งเสริมการขายสินค้าได้เป็นอย่างดี

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Ashfaq, M., Yun, J., Yu, S., and Loureiro, S. M. C. (2020). I, Chatbot: Modeling the determinants of users’ satisfaction and continuance intention of AI-powered service agents. Telematics and Informatics, 54, 101473. https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101473.

Boonraksasat, N. (2021). Factors affecting employee engagement in generation y during working form home practice. (Master's thesis). Bangkok. College of Management, Mahidol University.

Budsabok, S., Pechpong, N., and Singtokaeo, C. (2020). Development of chatbot application for student services case study : division of student development rajamangala university of technology suvarnabhumi. Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 19(2), 85–94.

Buranapreecha, N., and Chirawichitchai, N. (2019). Customer clustering using mobile phone usage behavior for promotion. PKRU SciTech Journal, 3(1), 15–22.

Chiewpanich, T., and Mokkhamakkul, T. (2019). Forecasting model for promotional sales.Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 18(2), 31–40.

Chongchaisit, N., and Deesutti, W. (2021). The development of website to promote the otop products of amphoe pha khao loei province. Research and Development Journal, Loei Rajabhat University, 16(57), 100–109.

Deeprom,T.,Kainongsuang, D., and Chansanam, W. (2020). Development of chatbot system: A case study of airport of thailand public company limited. Journal of Applied Information Technolgy, 6(2), 7–19.

Kerdbanchan,K., Ngeksoonnoen T., & Chansanam, W. (2020). Development of chatbot system of smart click solution company limited. Journal of Applied Information Technology, 6(2), 20–30.

Klubsakul, O., Pengsuk, A., Ubonrat, A., and Jaiyoung, N. (2020). A development of answering system for public relations in promoting business computer, chandrakasem rajabhat university. Journal of Mass Communication Technology, RMUTP, 5(1), 47–54.

Kulsawat, T., and Narkwatchara, P. (2021). Factors affecting social media addiction of undergraduate students in the eastern region university. Journal of MCU Nakhondhat, 8(10), 1–15.

Mathew, V., and Soliman, M. (2021). Does digital content marketing affect tourism consumer behavior? An extension of technology acceptance model. Journal of Consumer Behaviour, 20(1), 61–75. https://doi.org/10.1002/cb.1854.

Mudor, H., and Arttanuchit, J. (2021). Factors influencing the development of marketing communication through social media for otop entrepreneurs in vulnerable areas: a case study of Pattani province. Suranaree Journal of Social Science, 15(2), 1–17.

Naksiang, B.,Hiranrattanapong, P., Khammanee, N., Chaengprachak, P., Mekpayap, J., Namfah, W., and Yingchon, R. (2020). The effect of social media addiction, five-factor personality on the stress of students in burapha university. CRRU Journal of Communication, 3(2), 43–64.

Pillai, R., Sivathanu, B., and Dwivedi, Y. K. (2020). Shopping intention at AI-powered automated retail stores (AIPARS). Journal of Retailing and Consumer Services, 57, 102207. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102207.

Rese, A., Ganster, L., and Baier, D. (2020). Chatbots in retailers’ customer communication: How to measure their acceptance? Journal of Retailing and Consumer Services, 56, 102176. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102176.

Sartmunee, J., Soonthonrot, P., Thongfak, K., and Kaewta, P. (2021). The development of information system for tourism promotion by application line chatbot in Phitsanulok province. Journal of Accountancy and Management, 13(1), 100–111.