ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
228-228/1-3 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เบอร์โทรศัพท์ +66 2243 9401 - 6

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาวสุขทิพย์ สุขใส
เบอร์โทรศัพท์ 66 2244 5630