เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแนะนำหนังสือที่น่าสนใจทางด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความที่ลงตีพิมพ์จะต้องเข้ารับการพิจารณาให้ความเห็น และตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ของวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความก่อนลงตีพิมพ์

Types of articles (ประเภทของบทความ)

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

 ภาษาไทย

Publication Frequency (กำหนดออก)

กำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรก ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ฉบับที่สอง ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม)

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต