ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

     วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแนะนำหนังสือที่น่าสนใจทางด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรก ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ฉบับที่สอง ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) ทั้งนี้ต้นฉบับที่เสนอขอลงตีพิมพ์ จะต้องไม่เคยหรือไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น และบทความดังกล่าวจะต้องเข้ารับการพิจารณาให้ความเห็น และตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ของวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความก่อนลงตีพิมพ์

     ผู้แต่งต้องลงทะเบียน  register และ ส่งบทความผ่านการเข้าระบบ log in ทั้งนี้ผู้แต่งสามารถอ่านคำแนะนำและขัันตอนการส่งบทความได้ที่ ขั้นตอนการส่งบทความ และสามารถติดตามรูปแบบได้ที่ บียบการการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความ (ดาวน์โหลด pdf) หรือ ค้นหาข้อมูลของวารสารฯ เพิ่มเติมได้ที่ About the Journal