ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต

[Editor-in-Chief]

วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

[ วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ]

Journal of Science Innovation for Sustainable Development

[ J. Sci. Innov. Sustain. Dev. ]

 

กองบรรณาธิการภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศาสตราจารย์ ดร.อนุพันธ์ เทิดวงศ์วรกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี ชัยประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ หมั่นสกุล

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี

รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร. รุทธ์ สุทธิศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ณสรรค ผลโภค

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติโรจน์ หวันตาหลา

มหาวิทยาลัยของแก่น

 

 

กองบรรณาธิการภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ จันบัวลา

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติ ทีฆะ

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส รัตนถาวร

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต