โปรแกรมช่วยค้นหาคลินิกโดยใช้ข้อมูลสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก อตรีลักษณ์ ศรีเพ็ง และ จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล*

Main Article Content

จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบขั้นตอนวิธีการนำข้อมูลสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริการข้อมูลคลินิก โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อออกแบบและพัฒนาไลน์แชทบอท กับเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลคลินิกและนำเสนอข้อมูลคลินิกที่เป็นปัจจุบัน โดยจะใช้ข้อมูลคลินิกในจังหวัดพิษณุโลกเป็นกรณีศึกษา โดยข้อมูลคลินิกจะมาจาก 2 แหล่งคือ ข้อมูลคลินิกที่จดทะเบียนกับสำนักงานสาธารณสุขและข้อมูลจากเฟซบุ๊กเพจ โดยการพัฒนาจะแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก คือ 1) การจำแนกประเภทคลินิกซึ่งจะจำแนกคลินิกตามประเภทการรักษา 2) ส่วนของการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันไลน์ซึ่งทำงานในรูปแบบของแชทบอทถามตอบ โดยแสดงรายชื่อคลินิกตามประเภทให้กับผู้ใช้งานพร้อมช่องทางติดต่อไปยังเฟซบุ๊กเพจของคลินิกโดยตรง 3) ส่วนเว็บแอปพลิเคชันที่ทำงานบนแพลตฟอร์มของไลน์โดยจะมีการทำงานฟังกชัน ดังนี้ ฟังก์ชันค้นหาคลินิกแต่ละประเภทฟังก์ชันติดต่อไปยังเฟซบุ๊กเพจ 4) ส่วนของเว็บเซอร์วิสซึ่งใช้เป็นระบบหลังบ้านสำหรับจัดการข้อมูลคลินิก และยังให้บริการข้อมูลของคลินิกทั้งหมดในจังหวัดพิษณุโลกที่ผ่านการจำแนกประเภทแล้ว เพื่อสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการนำข้อมูลไปต่อยอด

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

พาณี เตชะเสน. ปัจจัยสี่ของชาวบ้าน, ข้อมูลสุขภาพ มูลนิธิหมอชาวบ้าน. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ มีนาคม 18, 2562, จาก https://www.doctor.or.th/article/detail/4730

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, คลินิก๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.

ข้อดีของธุรกิจที่มี Facebook | iTopPlus. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อมีนาคม 18, 2562, จาก http://blog.itopplus.com/tips/id_307_9-Ways-a-Facebook-Fan-Page-Helps-%20Your-Business. Website

Town. ขั้นตอนสร้างเพจขายของบนเฟสบุ๊ค [ฉบับอัพเดต 2019]. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ มีนาคม 21, 2562, จาก http:// https://www.page365.net/all-articles/365town-howtocreatefbpage

Nattapon Sirikamonnet. สร้าง LINE BOT กันเถอะ (เริ่มต้น + reply message), Medium. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ กันยายน 18, 2562, จาก http:// https://medium.com/@nattaponsirikamonnet/สร้าง-bot-ด้วย-line-messaging-api-d7de644ac892

Warit Wanwithu. มารู้จักกับ LIFF — สิ่งที่จะมาเติมเต็มในการทำ Chat Bot กัน!. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ กันยายน 18, 2562, จากhttp:// https://medium.com/linedevth/introduction-to-liff-7d708e2f42ec

LINE ดูดวง. LINE TIMELINE. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ พฤศจิกายน 1, 2562, จากhttps://timeline.line.me/user/_dZ6OnizdGM8aX5wFcAnaLMSqzZrJ8QYEZZK9QI4

ปริญญา เหลืองแดง. ระบบคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในเครือข่ายสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ มีนาคม 21, 2562, จากhttp://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000009987