วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการ ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น วารสารเป็ดรับบทความจาก ภายในและภายนอก รวมถึงต่างประเทศ แบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) บทความที่เสนอมาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ วารสารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือน มกราคม- มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม สามารถส่งต้นฉบับได้โดยตรงที่บรรณาธิการวารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น

Published: 31-07-2017

influence of quenching method on the martensitic transformation and Mechanical Properties of AISI 1045 Carbon Steel and NiTi Shape Memory Alloys

อภินันท์ ภูเก้าล้วน, ฐกฤต ปานขลิบ, มงคล จงสุพรรณพงศ์, สิสวัฒม์ ธรรมประดิษฐ์

1-6

DECISION MAKING TOWARDS E-COMMERCE WEBSITE, THAIRADE.COM

ฐิติภา พันรังสี, ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์

7-16

Hydrogen Peroxide Pretreatment of Palm oil Decanter Cake for Methane Production

เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล, อินจิรา นิยมธูร, สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์, สายพิณ ไชยนันทน์, ขวัญจิรา แซ่เตียว, ศิริลักษณ์ สารี

17-25

Develoment Automated Rice Packaging Via Embedded System

ธัญภพ ศิริมาศเกษม, กฤษติยพงษ์ ขวัญวงษ์, อิษฎา แสงโชติ, ศักดิ์ศรี แก่นสม, ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ, อิสรี ศรีคุณ, กวีพจน์ วรเนตรสุทธิกุล, ปาริฉัตร แก่นสม, ประชารัฐ สัตถาผล

26-34

The Develoment of a website Publicize the Local Food Cultural Tourist Attraction in Narathiwat.

นวลรัตน์ วัฒนา, ธีรเดช รักไทย, กนกศักดิ์ เอื้ออิสระวิมล

35-50