ารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการ ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น วารสารเป็ดรับบทความจาก ภายในและภายนอก รวมถึงต่างประเทศ แบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) บทความที่เสนอมาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ วารสารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือน มกราคม- มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม สามารถส่งต้นฉบับได้โดยตรงที่บรรณาธิการวารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น

Published: 31-07-2015

An Empirical Approach for Estimation Density and Viscosity of Pure Fatty Acid Ethyl Ester at Various Temperatures

สุริยา พันธ์โกศล, ณิชาภัส สิทธิศุข, ติณณภพ จุ่มอิ่น

1-7

Hydrogen sulfide Removal by Fe-EDTA solution

มินตาภา เผาธีระยุทธ์, อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล

8-16

Reused of EVA Waste Rubber Soles Blended EPDM

เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี, จุฑารัตน์ ดาปิน

17-22

The Effect of Landscape Elements on Microclimate

เมตธนิก หอภัทรชนจินดา

23-36

An application using evaluation guidelines of logistics management A case study of V.PowdertechCo., Ltd.

เมตตา อาดา, ศักดิ์ กองสุวรรณ, เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ

37-48

STC-1 Solar Energy Vehicle

ฐกฤต ปานขลิบ

49-56