วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ISSN 2672-9334 (Print) ISSN 2672-9369 (Online)

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยออกสู่สาธารณชน วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม

กระบวนการพิจารณาบทความ

กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการพิจารณา จะส่งกลับเพื่อทำการแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ และเมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ 

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย  2 ท่าน หรือ 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

วารสาร มทร.อีสาน เน้นรับบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาดังนี้
               
1. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
               2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
               3. สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์  บทความวิจัย  และ  บทความวิชาการ

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษาคำแนะนำของการเขียนบทความให้ละเอียด โดยส่งบทความไฟล์ word, pdf และแบบฟอร์มการส่งบทความ แนบผ่านระบบ

* ผู้เขียนต้องศึกษาจากรายละเอียดการส่งบทความและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำ หากไม่ดำเนินการตามที่แนะนำกองบรรณาธิการขอไม่ดำเนินการให้ตามขั้นตอนวารสารหากผู้เขียนได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความจากองบรรณาธิการวารสารแล้ว ผู้เขียนต้องทำการสมัครสมาชิกวารสาร เป็นระยะเวลา 1 ปี และหากผู้เขียนขอถอนบทความที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนดำเนินการของวารสาร

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มการส่งบทความ

Vol. 12 No. 3 (2019): September - December 2019

Published: 2019-12-26

The Impact of Population Changes on Healthcare Demands using Nonhomogeneous Markov Model

นวลพรรณ บุราณศรี, พงษ์ชัย จิตตะมัย

48-63

Mechanical Properties of Natural Rubber Reinforced with Modified Silica by Admicellar Polymerization

ธัมม์โชโต ประจักษ์สูตร์, คมกฤช ปิติฤกษ์, ถิราวุธ พงศ์ประยูร

64-78

Experimental Study of Enhanced Heat Transfer in a Circular Tube Heat Exchanger with Sinusoidal Baffles

สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, เอกวุฒิ แสนคำวงษ์, ชาญวิทย์ ชัยอมฤต

79-95

A Comparision of Bearing Capacity of Pile from Pile Driving Formulas and Dynamic Load Test

วรวิทย์ โพธิ์จันทร์, อนุชาติ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ, ฐิตินันท์ ป้องนาม

125-137

A Study Effect of Hot Air Recirculating Ratio on Drying Behavior of Tilapia by Using a Hot Air Dryer Installed with Stainless Wire Mesh Porous Material

รตินันท์ เหลือมพล, สังวาลย์ บุญจันทร์, คมเพ็ชร อินลา, บัณฑิต กฤตาคม

110-124

Survey of Lichen at Swamp Forest in Plant Genetic Protection Area, Rambhai Barni Rajabhat University

ชวัลรัตน์ สมนึก, พิสุทธิ์ การบุญ

150-159

Early Warning of Lake Level Fluctuations using Global Precipitation Measurement Data: A Case Study Nong Han Lake

ประวิทย์ อ่วงอารีย์, ชัยณรงค์ เพียรภายลุน, ทรงพล ประโยชน์มี

160-171

View All Issues

Indexed in tci