แนวคิดการปรับตัวในการทำงานของพนักงานใหม่ในองค์กร

Authors

  • ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

Keywords:

พนักงานใหม่ในองค์กร, การปรับตัวในการทำงาน

Abstract

แนวคิดการปรับตัวในการทำงานของพนักงานใหม่ในองค์กร

Author Biography

ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์, คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

Downloads

How to Cite

วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ป. (2014). แนวคิดการปรับตัวในการทำงานของพนักงานใหม่ในองค์กร. Life Sciences and Environment Journal, 15(1), 45–54. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20039

Issue

Section

บทความวิชาการ