การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งขมิ้นชันด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง

Authors

  • ปองพล สุริยะกันธร
  • นักรบ นาคประสม
  • ฤทธิชัย อัศวราชันย์

Keywords:

ขมิ้นชัน, การอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ, การหาสภาวะที่เหมาะสม, การออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ์-เบ็ห์นเคน, turmeric, microwave drying, optimum conditions, Box-Behnken design,

Abstract

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งขมิ้นชันด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง

How to Cite

สุริยะกันธร ป., นาคประสม น., & อัศวราชันย์ ฤ. (2014). การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งขมิ้นชันด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง. Life Sciences and Environment Journal, 14(2), 44–52. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17422

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)