การศึกษาและการทดลองจลนพลศาสตร์การอบแห้งของวัสดุอาหาร

Authors

  • ฤทธิชัย อัศวราชันย์

Keywords:

จลนพลศาสตร์การอบแห้ง, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, คุณภาพ,

Abstract

-

Author Biography

ฤทธิชัย อัศวราชันย์

คณะวิศวะกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

How to Cite

อัศวราชันย์ ฤ. (2014). การศึกษาและการทดลองจลนพลศาสตร์การอบแห้งของวัสดุอาหาร. Life Sciences and Environment Journal, 14(2), 13–22. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17418

Issue

Section

บทความวิชาการ