การอบแห้งและการถนอมอาหาร

Authors

  • กุลยา จันทร์อรุณ รองศาสตราจารย์ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

จันทร์อรุณ ก. (2014). การอบแห้งและการถนอมอาหาร. Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), 41–52. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17373

Issue

Section

บทความวิชาการ