สมรรถนะของมอร์ต้ามวลรวมน้ำหนักเบาใส่พัมมิซผสมตะกรันเถ้าเชื้อเพลิงปาล์มน้ำมันและดินขาวแปรสำหรับทนต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นและการไหลผ่านของคลอไรด์

Main Article Content

Benjawan Prajaklertwittaya
Danupon Tonnayopas

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เกี่ยวกับการศึกษาสมรรถนะของมอร์ตาร์มวลรวมน้ำหนักเบาใส่พูมิซผสมผสมตะกรันเถ้าเชื้อเพลิงปาล์มน้ำมันและดินขาวแปรต่อการทนไฟและต้านการซึมผ่านของคลอไรด์ โดยใช้ตะกรันเถ้าเชื้อเพลิงปาล์มน้ำมันและดินขาวแปรแทนที่ปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ชนิดที่ 1 ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยมวล ที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.35 บ่มตัวอย่างมอร์ตาร์ที่บรรยากาศห้อง เป็นระยะ 3, 7, 28, 56 และ 90 วัน ทดสอบกำลังอัดและการสูญเสียน้ำที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิที่สูงขึ้น (200 และ 400 องศาเซลเซียส) ด้วยมอร์ตาร์ทรงลูกบาศก์ขนาด 50 × 50 × 50 มิลลิเมตร หล่อมอร์ตาร์ทรงกระบอกขนาด 100 × 50 มิลลิเมตร สำหรับทดสอบการซึมผ่านได้ของคลอไรด์ พบว่า มอร์ตาร์ผสมดินขาวแปรร้อยละ 20 มีกำลังอัดสูงสุดที่อุณหภูมิห้องและที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส มีค่าการนำความร้อนต่ำกว่าตัวอย่างควบคุม และมีการซึมผ่านได้ของประจุคลอไรด์ต่ำที่สุด สำหรับตัวอย่างผสมตะกรันเถ้าเชื้อเพลิงปาล์มน้ำมันและดินขาวแปรร้อยละ 10 มีสมรรถนะเชิงกลมากกว่าตัวอย่างควบคุม เมื่อวิเคราะห์ด้วยภาพถ่ายจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่า C-S-H และ C-A-H ซึ่งได้จากปฏิกิริยาไฮเดรชันและปฏิกิริยาปอซโซลาน ช่วยพัฒนาสมรรถนะเชิงกล สามารถทนต่ออุณหภูมิสูง และลดการไหลผ่านของประจุคลอไรด์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

References

สมรรถนะของมอร์ต้ามวลรวมน้ำหนักเบาใส่พัมมิซผสมตะกรันเถ้าเชื้อเพลิงปาล์มน้ำมันและดินขาวแปรสำหรับทนต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นและการไหลผ่านของคลอไรด์

W. Chainuwat, S. Siwapan, and S. Sorakarn, “Building failure in Thailand in 25-year period (1989–2013),” The Journal of Industrial Technology, vol. 11, no. 1, pp. 103–110, 2015 (in Thai).

Department of Marine and Coastal Resources, “Marine litter situation and the problems,” Marine and Coastal Resources, vol. 2, pp. 64–77, 2011.

D. Zhang, J. Zhao, D. Wang, Y. Wang, and X. Ma, “Influence of pozzolanic materials on the properties of natural hydraulic lime based mortars,” Construction and Building Materials, vol. 244, pp. 1–11, 2020.

U. Jaroenkietkajorn and S. H. Gheewala, “Interlinkage between water-energy-food for oil palm cultivation in Thailand,” Sustainable Production and Consumption, vol. 22, pp. 205–217, 2020.

D. S. Klimesch and A. Ray, “Use of the secondderivative differential thermal curve in the evaluation of cement–quartz pastes with metakaolin addition autoclaved at 180°C,” Thermochim Acta, vol. 307, pp. 167–76, 1997.

E. R. Dunstan Jr., “How does pozzolanic reaction make concrete “green,” presented at the World of Coal Ash Conference, WOCA, Denver, USA, May 9–12, 2011.

N. Ranjbar, A. Behnia, B. Alsaburi, P. M. Birgani, and M. Z. Jumaat, “Durability and mechanical properties of self-compacting concrete incorporating palm oil fuel ash,” Journal of Cleaner Production, vol. 112, pp. 723–730, 2016.

A. S. Gill and R. Siddique, “Durability properties of self-compacting concrete incorporating metakaolin and rice husk ash,” Construction and Building Materials, vol. 176, pp. 323–332, 2018.

A. A. Ramazanianpour and H. B. Jovein, “Influence of metakaolin as supplementary cementing material on strength and durability of concretes,” Construction and Building Materials, vol. 30, pp. 470–479, 2012.

L. Gunduz and I. Ugur, “The effects of different fine and coarse pumice aggregate/cement ratios on the structural concrete properties without using any admixtures,” Cement and Concrete Research, vol. 35, pp. 1859–1864, 2005.

Standard Specification for Concrete Aggregates, Annual Book of ASTM Standard ASTM C33, 2018.

Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete, ACI Manual of Concrete practice (ACI 211.1-91), 2002.

Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete, Annual Book of ASTM Standard ASTM C618-19, 2019.

Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens), Annual Book of ASTM Standard ASTM C109, 2020.

Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration, Annual Book of ASTM Standard ASTM C1202-12, 2012.

M. R. Karim, H. Hashim, and H. A. Razak, “Assessment of pozzolanic activity of palm oil clinker powder,” Construction and Building Materials, vol. 127, pp. 335–343, 2016.

M. B. Ramli and A. O. Richard, “Characterization of metakaolin and study on early age mechanical strength of hybrid cementitious composites,” Construction and Building Materials, vol. 121, pp. 599–611, 2016.

M. Heikal, A. I. Ali, B. Ibrahim, and A. Toghan, “Electrochemical and physic-mechanical characterizations of fly ash-composite cement,” Construction and Building Materials, vol. 243, pp. 1–13, 2020.

B. Alsaburi, P. Shafigh, Z. Ibrahim, M. F. Alnahhal, and M. Z. Jumaat, “Properties of eco-friendly self-compacting concrete containing modified treated palm oil fuel ash,” Construction and Building Materials, vol. 158, pp. 742–754, 2018.

A. Nadeem, S. A. Memon, and T. Y. Lo, “The performance of fly ash and metakaolin concrete at elevated temperatures,” Construction and Building Materials, vol. 62, pp. 67–76, 2014.

O. G. Aluko, J. M. Yatim, M. A. A. Kadir, and K. Yahya, “A review of properties of bio-fibrous concrete exposed to elevated temperature,” Construction and Building Materials, vol. 260, pp. 1–15, 2020.

I. Hager, “Behavior of cement concrete at high temperature,” Bulletin of The Polish Academy of Sciences, vol. 61, no. 1, pp. 145–154, 2013.

H. H. Seleem, A. M. Rashad, and T. Elsokary, “Effect of elevated temperature on physicomechanical properties of blended cement concrete,” Construction and Building Materials, vol. 25, pp. 1009–1017, 2011.

D. K. Sudarshan and A. K. Vyas, “Impact of fire on mechanical properties of concrete containing marble waste,” Journal of King Saud University – Engineering Sciences, vol. 31, pp. 42–51, 2019.

C. Poon, S. Azhar, M. Anson, and Y. Wong, “Performance of metakaolin concrete at elevated temperatures,” Cement & Concrete Composites, vol. 25, pp. 83–89, 2003.

M. Zaleska, Z. Pavlik, D. Citek, O. Jankovsky, and M. Pavlikova, “Eco-friendly concrete with scrap – tyre – rubber – based - aggregate - properties and thermal stability,” Construction and Building Materials, vol. 225, pp. 709–722, 2019.

H. P. S. Arabani, A. Sadrmomtazi, M. A. M. Langaroudi, R. K. Khoshkbijari, and M Amooie, “Durability of self-compacting lightweight aggregate concretes (LWSCC) as repair overlays,” Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, vol. 5, no. 2, pp. 101–113, 2017.

S. A. Memon, S. F. A. Shah, R. A. Khushnood, and W. L. Baloch, “Durability of sustainable concrete subjected to elevated temperature – A review,” Construction and Building Materials, vol. 199, pp. 435–455, 2019.

W. Franus, R. Panek, and M. Wdowin, “SEM investigation of microstructures in hydration products of portland cement,” in Proceedings 2nd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis Congress, Switzerland, 2015, pp. 105–112.

Z. Kledynski, A. Machowska, B. Pacewska, and I. Wilinska, “Investigation of hydration products of fly ash-slag pastes,” Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 130, pp. 351–363, 2017.

X. Liu, P. Feng, C. Lyu, and S. Ye, “The role of sulfate ions in tricalcium aluminate hydration: New insights,” Cement and Concrete Research, vol. 130, pp. 1–10, 2020.

F. Xu, H. Wei, W. Qian, X. Chen, T. Xu, Y. He, and G. Wen, “Experimental investigation on replacing cement by sintered limestone ash from the steelmaking industry for cementstabilized soil: Engineering performances and micro-scale analysis,” Construction and Building Materials, vol. 235, pp. 1–12, 2020.