ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับอัตราส่วนค่ามัธยฐานของประชากรสองกลุ่มโดยวิธีของ Price และ Bonett ร่วมกับวิธีบูตสแทร็ปที

Main Article Content

Anurak Tongkaw

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอช่วงความเชื่อมั่นสำหรับอัตราส่วนค่ามัธยฐานของประชากรสองกลุ่ม และเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีของ Price และ Bonett และวิธีที่เสนอในการวิจัยนี้คือ วิธีของ Price และ Bonett ที่ปรับร่วมกับวิธีบูตสแทร็ปที และวิธีบูตสแทร็ปเปอร์เซ็นต์ไทล์ ศึกษาโดยการจำลองข้อมูลจากโปรแกรม R ใช้เทคนิคมอนติคาร์โล 5,000 ครั้ง ในกรณีคำนวณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับอัตราส่วนค่ามัธยฐานของประชากรสองกลุ่มโดยใช้วิธี บูตสแทร็ป ใช้การบูตสแทร็ป 5,000 ครั้ง ศึกษาข้อมูลทั้งสองกลุ่มที่ไม่มีการแจกแจงปกติ และตัวอย่างมีขนาดเล็ก ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าช่วงความเชื่อมั่นสำหรับอัตราส่วนค่ามัธยฐานของประชากรสองกลุ่มวิธีของ Price และ Bonett ที่ปรับร่วมกับวิธีบูตสแทร็ปที และวิธีบูตสแทร็ปเปอร์เซ็นต์ไทล์ มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าวิธีของ Price และ Bonett 18 จาก 24 กรณีที่ศึกษา หรือ 75% จากกรณีที่ศึกษา และผลการศึกษาที่สำคัญของการวิจัยนี้คือ เมื่อข้อมูลทั้งสองกลุ่มมีความเบ้และ มีความโด่งมาก ๆ ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับอัตราส่วนค่ามัธยฐานของประชากรสองกลุ่มวิธีของ Price และ Bonett ที่ปรับร่วมกับวิธีบูตสแทร็ปที และวิธีบูตสแทร็ปเปอร์เซ็นต์ไทล์ มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า วิธีของ Price และ Bonett ทุกกรณีที่ศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์

References

A. Tongkaw, “The development of confidence interval of difference median for two population with free-distributions by price bonett bootstrap-t method,” The Journal of KMUTNB, vol. 29, no. 1, pp. 124–134, 2019 (in Thai).

R. M. Price and D. G. Bonett, “Distribution-free confidence intervals for difference and ratio of medians,” Journal of Statistical Computation and Simulation, vol. 72, no. 2, pp. 119–124, 2002.

J. L. Wang and T. P. Hettmansperger, “Two-sample inference for median survival times based on one-sample procedures for censored survival data,” Journal of the American Statistical Association, vol. 85, no. 410, pp. 529–536, 1990.

L. J. Wei and M. H. Gail, “Nonparametric estimation for a scale-change with censored observations,” Journal of the American Statistical Association, vol.78, no. 382, pp. 382–388, 1983.

R. M. Price and D. G. Bonett, “Estimating the variance of the sample median,” Journal of Statistical Computation and Simulation, vol. 68, no. 3, pp. 295–305, 2001.

T. P. Hettmansperger and J. W. McKean, Robust Nonparametric Statistical Methods. New York: Wiley, 1998.

T. P. Hettmansperger and S. J. Sheather, “Confidence intervals based on interpolated order statistics,” Statistics & Probability Letters, vol. 4, no. 2, pp. 75–79, 1986.

B. Efron and R. J. Tibshirani, An Introduction to the Bootstrap. New York: CRC press, 1994.

A. Tongkaw, “Confidence interval of one population variance by Bonett bootstrap-t method for non-normal distributions,” RMUTSB Academic Journal, vol. 5, no. 1, pp. 11–19, 2017 (in Thai).

D. G. Bonett, “Approximate confidence interval for standard deviation of nonnormal distributions,” Computational Statistics & Data Analysis, vol. 50, no. 3, pp. 775–782, 2006.

W. Panichkitkosolkul, “Improved confidence intervals for a coefficient of variation of a normal distribution,” Thailand Statistician. vol. 7, no. 2, pp. 193–199, 2009.