การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกต้นแบบเพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงน้ำดอกไม้ในระหว่างการขนส่ง

Main Article Content

Puwanart Fuggate

บทคัดย่อ

การเน่าเสียของมะม่วงมักเกิดจากโรคแอนแทรคโนส ซึ่งเป็นโรคหลังการเก็บเกี่ยวที่สำคัญทางเศรษฐกิจและมีผลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้แผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันพอลิแลคติก แอซิดที่มีอนุภาคเงินขนาดนาโน เพื่อควบคุมเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides ของโรคแอนแทรคโนส โดยแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันพอลิแลคติก แอซิดที่มีอนุภาคเงินขนาดนาโนความเข้มข้น 0, 1, 5, 10, 15% (w/w) สามารถเตรียมได้จากกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต การหาความเข้มข้นต่ำสุดของสารละลายอนุภาคเงินขนาดนาโนในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides ใช้วิธีเจือจางตัวอย่างในอาหารเลี้ยงเชื้อแบบเหลวและแข็ง จากการทดลองพบว่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารละลายอนุภาคเงินขนาดนาโนความเข้มข้น 10,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides บนอาหารเลี้ยงเชื้อได้ดีที่สุด โดยสารละลายอนุภาคเงินขนาดนาโนซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ ได้ถูกผสมลงในสารละลายพอลิแลคติก แอซิดที่ความเข้มข้นต่าง ๆ โดยน้ำหนักต่อน้ำหนักเทียบกับน้ำหนักของพอลิแลคติก แอซิด จากนั้นสารละลายพอลิแลคติก แอซิดที่มีและไม่มีสารละลายอนุภาคเงินขนาดนาโนถูกปั่นเป็นแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันภายใต้สภาวะค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า 20 กิโลโวลต์ และระยะระหว่างหัวเข็มกับแผ่นรองรับเส้นใย 18 เซนติเมตร จากการทดลองพบว่า เส้นใยอิเล็กโตรสปันที่ได้มีลักษณะเรียบ โดยเส้นใยพอลิแลคติก แอซิดที่ไม่มีสารละลายอนุภาคเงินขนาดนาโนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.53 ไมโครเมตร ขณะที่เส้นใยพอลิแลคติก แอซิดที่มีสารละลายอนุภาคเงินขนาดนาโนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.43-0.79 ไมโครเมตร นอกจากนี้ยังพบว่าแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันพอลิแลคติก แอซิดที่มีสารละลายอนุภาคเงินขนาดนาโนความเข้มข้น 15% (w/w) มีฤทธิ์ต้านเชื้อรา C. gloeosporioides ได้ดีที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

References

R. C. Ploetz, “Anthracnose,” in Compendium of Tropical Fruit Diseases, Ploetz (Ed.). APS Press, St Paul, MN, USA, pp. 35–36, 1994.

S. Pumchai, “Effect of chitosan on induced resistance and controlling of anthracnose disease in mangoes cv. Nam Dok Mai,” M.S. thesis, Postharvest Technology Program, School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2003 (in Thai).

A. J. Slusarenko, A. Patel, and D. Portz, “Control of plant disease by natural products: Allicin from garlic as a case study,” European Journal of Plant Pathology, vol. 121, no. 3, pp. 313– 322, 2008.

H. S. Toh, C. B. McAuley, K. Tschulik, and R. G. Compton, “Chemical interactions between silver nanoparticles and thiols - a comparison of mercaptohexanol against cysteine,” Science China Chemistry, vol. 57, pp. 1199–1210, 2014.

P. Boosabarat, “Structural and electrical properties of Zno nanofibers spun by electrospinning method,” M.S. thesis, Department of Physics, Faculty of Science, Burapha, University, 2017 (in Thai).

T. Thammachat, “Preparation and evaluation of shellac-based electrospun fibers containing an antimicrobial agent,” M.S. thesis, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 2010 (in Thai).

P. Tipduangta and J. Sirithunyalug, “Fundamental and application of electrospinning technology in pharmaceuticals and cosmetics,” Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, vol. 13, no. 2, pp. 1–15, 2017 (in Thai).

Food and Drug Administration, Nano Safety. Aksorn Grphic and Design Publishing Limited Partnership, 2010, pp. 1–66.