การประยุกต์ใช้ระบบการทำงานอัตโนมัติแบบหุ่นยนต์ในกระบวนการคำนวณเงินนำส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

Main Article Content

Preawwinit Kantawin
Wipawee Tharmmaphornphilas

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขสาเหตุการคำนวณเงินนำส่งไม่ถูกต้อง ลดรอบเวลาการทำงาน และลดเวลาปฏิบัติงานของพนักงานระดับกลางในกระบวนการคำนวณเงินนำส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ การเพิ่มกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอัตโนมัติในกระบวนการรับข้อมูลเข้าระบบสำรองข้อมูล การเพิ่มผู้ตรวจสอบในกระบวนการป้อนข้อมูลเข้าระบบบัญชี การปรับปรุงกระบวนการคำนวณเงินนำส่งให้เป็นมาตรฐาน และการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติแบบหุ่นยนต์เพื่อทดแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน ผลการวิจัยพบว่า สามารถตรวจสอบและแก้ไขสาเหตุการคำนวณเงินนำส่งไม่ถูกต้องได้ รอบเวลาการทำงานลดลงจากเดิม 26 วัน เหลือ 10 วัน และเวลาปฏิบัติงานของพนักงานลดลงจากเดิม 577 นาที เหลือ 85 นาที

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

References

Grand View Research, “Robotic process automation market size, share & trends analysis report by type (software, service), by application (BFSI, retail), by organization, by service, by deployment, and segment forecasts, 2020-2027,” Grand View Research Inc., San Francisco, CA, Rep. GVR-1-68038-145-0, Jul. 2020.

W. M. Van Der Aalast, M. Bichler, and A. Heinzl, “Robotic process automation,” Business and Information Systems Engineering, vol. 60, no. 4, pp. 269–272, 2018.

KPMG Consulting. (2018). Robotic Process Automation (RPA): on Entering an Age of Automation of Whute-collar Work Through Advances in AI and Robotics. [Online]. Available: https://home.kpmg/content/dam/ kpmg/jp/ pdf/jp-en-rpa-business-improvement .pdf

A. Asatiani and E. Pentttinen, “Turning robotic process automation into commercial success – Case opuscapita,” Journal of Information Technology Teaching Case, vol. 6, no. 2, pp. 67–74, 2018.

S. Kaelble, Robotic Process Automation, UK: West Sussex, 2018, pp. 5–12.

S. Anagnoste, “Robotic automation process - the next major revolution in terms of back office operations improvement,” in Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 2017, pp. 676–686.

C. Kroll, A. Bujak, V. Darius, W. Enders, and M. Esser. (2016). Robotic Process Automation - Robots Conquer Business Processes in Back Offices. [Online]. Available: https://www.cap gemini.com/consultingde/wp-content/uploa ds/sites/32/2017/08/robotic-process-automa tion-study.pdf

S. Aguirre and A. Rodriguez. “Automation of a business process using robotic process automation (RPA): A case study,” in Workshop on Engineering Applications. Springer International Publishing, 2017, pp. 65-71.

Office of the council of state. (2008, January). Statute of Financial Institution Business. [Online]. Available: https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/ LawsAndRegulations/Documents/Law5.pdf

Financial Consumer Protection Center. (2020). Deposit Protection, Financial Institution Supervision, and Financial Service User Protection. [Online]. Available: http://www.fp o.go.th/main/ getattachment/Department/Bureau-of-Financial -Protection-Policy/6-(2)/630/DPA11.pdf.aspx

Bank of Thailand [BOT]. (2020, February). Financial Institution Development Fund. [Online]. Available: https://www.bot.or.th/Thai/ FinancialInstitutionsDevelopmentFund

Lacity, Mary, Leslie P. Willcocks, and Andrew Craig. “Robotic process automation at Telefonica O2,” MIS Quarterly Executive, vol. 15, no. 1, pp. 221–235, 2016.