ขอบเขตของค่าคงตัวมายากลสำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อและกราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อ

Main Article Content

Supaporn Saduakdee
Pornjira Intanuoy
Natchaya Yod-on

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อปรับปรุงขอบเขตของค่าคงตัวมายากลสำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อ และหาขอบเขตของค่าคงตัวมายากลสำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อและ 2) เพื่อแสดงเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อและกราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อ ผลการวิจัยพบว่า ขอบเขตของค่าคงตัวมายากลสำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟอยู่ในพจน์ของอันดับและขนาดของกราฟ และขอบเขตของค่าคงตัวมายากลสำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อ Wn กราฟพัดลม Fn และกราฟมิตรภาพ Tn อยู่ในพจน์ของ n และกราฟล้อพับ-t Wn,t อยู่ในพจน์ของ n และ t นอกจากนี้ ยังได้เลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อและกราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อสำหรับกราฟทุกกราฟที่มีเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดด้วยค่าคงตัวมายากลซึ่งมีค่าอยู่ระหว่างขอบเขตที่ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เอกสารอ้างอิง

[1] J. A. MacDougall, M. Miller, and W. D. Wallis, “Vertex-magic total labelings of wheels and related graphs,” Utilitas Mathematica, vol. 62, no. 175, pp. 1–9, 2001.

[2] A. Baker and J. Sawada, “Magic labelings on cycles and wheels,” Lecture Notes in Computer Science, vol. 5165, pp. 361–373, 2008.

[3] Slamin, M. Baca, Y. Lin, M. Miller, and R. Simanjuntak, “Edge-magic total labelings of wheels, fans and friendship graphs,” Bulletin of the Institute of Combinatorics and its Applications, vol. 35, pp. 89–98, 2002.

[4] N. Murugesan and R. Senthil Amutha, “Vertex magic total labeling in Hamiltonian graphs,” Journal of Progressive Research in Mathematics (JPRM), vol. 6, no. 1, pp. 684–693, 2015.