ประสิทธิภาพการเสริมกำลังคานคอนกรีตที่เสียหายในภาวะใช้งานโดยใช้ระบบเหล็กพืดรัดรอบอัดแรงภายหลัง

Main Article Content

Monthian Setkit
Thanongsak Imjai

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอผลการศึกษาประสิทธิภาพของการเสริมกำลังคานคอนกรีตที่เสียหายจากการดัดในภาวะใช้งานโดยใช้ระบบเหล็กพืดรัดรอบอัดแรงภายหลัง (Post-Tensioned Metal Strapping; PTMS) สำหรับคานคอนกรีต โดยแบ่งการทดสอบในระยะที่ 1 เพื่อจำลองคานคอนกรีตที่ร้าวและวิบัติในภาวะใช้งาน และทำการซ่อมแซมคอนกรีตส่วนที่ร้าว และเสริมกำลังด้วย PTMS ก่อนทดสอบกระทั่งวิบัติในระยะที่ 2 ผลจากการศึกษาพบว่าค่าการดูดซับพลังงานลดลง 11% เนื่องจากคานมีการวิบัติโดยเหล็กเสริมมีการครากแล้ว ก่อนทำการเสริมกำลัง PTMS ในส่วนของดัชนีความเหนียวพบว่า ค่าความเหนียวที่น้ำหนักสูงสุดเพิ่มขึ้น 18.4% และที่น้ำหนักวิบัติเพิ่มขึ้น 29.3% ซึ่งผลจาการทดสอบในงานวิจัยนี้ พบว่าระบบ PTMS มีประสิทธิภาพในการเสริมกำลังคานตัวอย่างที่เสียหายในภาวะใช้งาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารอ้างอิง

[1] M. Frangou, K. Pilakoutas, and S. Dritsos, “Structural repair/strengthening of RC columns,” Construction and Building Materials, vol. 9, no. 5, pp. 259–266, 1995.

[2] M. Chau-Khun, A. Z. Awang, W. Omar, K. Pilakoutas, M. M. Tahir, and R. Garcia, “Elastic design of slender high-strength RC circular columns confined with external tensioned steel straps,” Advances in Structural Engineering, vol. 18, no. 9, pp. 1487–1499, 2015.

[3] H.-P. Lee, A. Z. Awang, and W. Omar, “Steel strap confined high strength concrete under uniaxial cyclic compression,” Construction and Building Materials, vol. 72, pp. 48–55, 2014.

[4] T. Imjai, C. Chaisakulkiet, R. Garcia, and K. Pilakoutas, “Strengthening of RC members using Post-Tensioned Metal Straps: state of the research,” Lowland Technology International (LTI) Journal, vol. 2, no. 2, pp. 187–196, 2017.

[5] H. L. Coffman, M. L. Marsh, and C. B. Brown, “Seismic durability of retrofitted reinforcedconcrete columns,” Journal of Structural Engineering, vol. 119, no. 5, pp. 1643–1661, 1993.

[6] E.C. Bentz, “Sectional analysis of reinforced concrete,” Ph.D. dissertation, Department of Civil Engineering, University of Toronto, Canada, 2000.

[7] F. J. Vecchio and M. P. Collins, “The modified compression-field theory for reinforced concrete elements subjected to shear,” ACI Journal, vol. 83, no. 2, pp. 219–231, 1986.

[8] F. J. Vecchio and M. P. Collins, “Compression response of cracked reinforced concrete,” Journal of Structural Engineering, vol. 119, no. 12, pp. 3590–3610, 1993.

[9] T. Imjai, M. Guadagnini, R. Garcia, and K. Pilakoutas, “A practical method for determining shear crack induced deformation in FRP RC beams,” Engineering Structures, vol. 126, pp. 353–364, 2016.

[10] M. A. Hosen, M. Z. Jumaat, U. J. Alengaram, and N. R. Sulong, “CFRP strips for enhancing flexural performance of RC beams by SNSM strengthening technique,” Construction and Building Materials, vol. 165, pp. 28–44, 2018.