ชุดสาธิตการส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมัลติแพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่นย่าน 850 และ 1310 นาโนเมตร

Main Article Content

ร้อยเอก ชนะ จันทร์อิ่ม
วิทวัส สิฎฐกุล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำชุดสาธิตการส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น 850 และ 1310 นาโนเมตร มีขั้นตอนการจัดทำ 2 ส่วนคือชุดสาธิตการส่งสัญญาณทางแสงและใบงานประกอบการทดลอง ในส่วนของชุดสาธิตการส่งสัญญาณทางแสงใช้อุปกรณ์การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น (WDM) ในการรับและส่งสัญญาณผ่านใยแก้วนำแสง โดยที่ภาคส่งจะใช้เลเซอร์ไดโอดที่ความยาวคลื่น 850 และ 1310 นาโนเมตร เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านเส้นใยแก้วนำแสงโดยใช้ชนิด Single Mode ไปยังโฟโต้ไดโอดที่เป็นอุปกรณ์ในส่วนภาครับสัญญาณ การวิจัยนี้จึงมีประโยชน์สำหรับผู้ทำการทดลองเพื่อศึกษาหลักการทำงานของการสื่อสารทางแสงด้วยวิธีการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น อีกทั้งยังเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนายร้อยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในวิชาการปฏิบัติการสื่อสาร การวิจัยนี้พบว่า สามารถทดลองในคุณสมบัติของเลเซอร์ไดโอด โฟโต้ไดโอด และหลักการทำงานของการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่นได้ ทั้งนี้ในส่วนการดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณ 850 และ 1310 นาโนเมตร มีค่าคาดเคลื่อนประมาณ 5-10 dBm จากจุดเทรชโฮลของเลเซอร์ทั้ง 2 ความยาวคลื่น อันเกิดจากสัญญาณผ่านตัวกลางอย่างคับเปอร์เส้นใยแก้ว ซึ่งทางผู้วิจัยทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์มัลติเพล็กซ์ (Mux) ตรงเข้าหากัน อย่างไรก็ตามผลที่คาดเคลื่อนยังถือว่ามีค่าความผิดพลาดเล็กน้อย

Article Details

How to Cite
[1]
จันทร์อิ่ม ช. และ สิฎฐกุล ว., “ชุดสาธิตการส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมัลติแพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่นย่าน 850 และ 1310 นาโนเมตร”, Crma. J., ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 47–56, ก.ย. 2021.
บท
บทความวิจัย

References

ปรีชายุพาพิน. เครือข่ายใยแก้วนำแสง. 2541.กรุงเทพฯ: เอเซียเพรส

แผนกการสื่อสารประเภทสาย ส่วนการศึกษา โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร, 2550. การสื่อสารประเภทสาย. กรุงเทพฯ: โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร

วิทวัส สิฏฐกุล. การสื่อสารผ่านเส้นใยนำแสง. 2560 กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น

John, A. B. Fundamentals of Optical Fiber. 2nd ed. 2004. New Jersey: A John Wiley & Sons

Ramamurthy, B., and Mukherjee, B. Design of Optical WDM Network. 2001. Massachusetts: Kluwer Academic

จิรกิตติ์ เตรียมสกุล และ ปรีชา เกิดเจริญ. 2560. “ชุดสาธิตการจำลองเหตุการณ์ผิดปกติบนสายใยแก้วนำแสง.” เอกสารการประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยรังสิต

สิทธิกร ภู่สกุล ไพศาลนครศรี และ ชาตรี ชมพิกุล. 2555 “ ชุดสาธิตการส่งสัญญาณภาพผ่านสายเส้นใยแก้วนำแสงด้วยเทคนิคการมัลติเพล็กซ์เชิงแสง ” ปริญญานิพนธ์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ