การประยุกต์ใช้แบบจำลองพัสดุคงคลังประเภทพัสดุใช้สิ้นเปลือง สูญสิ้นไปหรือมีราคาต่ำ (ส.ส.ต.)

Main Article Content

ธนินท์รัฐ สิทธิเวชธนาศิริ

บทคัดย่อ

พัสดุใช้สิ้นเปลือง สูญสิ้นไปหรือมีราคาต่ำ (ส.ส.ต.) เป็นพัสดุที่มีข้อจำกัดเรื่องอายุการใช้งาน การควบคุมพัสดุประเภทนี้จำเป็นต้องมีการควบคุมเป็นอย่างดีมีการใช้ห้องเย็นโดยการควบคุมอุณหภูมิเพื่อไม่ให้พัสดุดังกล่าวเสื่อมสภาพก่อนเวลาที่กำหนดและใช้งานได้ตามข้อกำหนด จุดมุ่งหมายของการศึกษาเรื่องนี้คือ การบริหารและควบคุมพัสดุ ส.ส.ต.โดยอาศัยกระบวนการใน การสั่งซื้อที่ประหยัดกรณีที่พัสดุมีอายุการใช้งานเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดซึ่งสามารถช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อได้เป็นอย่างมาก เริ่มต้นจากการแบ่งประเภทพัสดุโดยใช้ทฤษฎีการจัดแบ่งแบบ ABC เข้ามาช่วยดำเนินการเนื่องจากพัสดุแต่ละประเภทมีจำนวนมาก โดยการควบคุมทั้งหมดทำได้ยากเกินความจำเป็นต้องเลือกเฉพาะพัสดุที่มีมูลค่าการใช้ต่อปีสูงเท่านั้นจากนั้นใช้ทฤษฎีการพยากรณ์เพื่อพยากรณ์ความต้องการของหน่วยผู้ใช้เพื่อให้ทราบแนวโน้มความต้องการและนำมาคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดกรณีพัสดุมีอายุการใช้งาน ผลจากการศึกษาพบว่าการนำทฤษฎีการบริหารสินค้าคงคลังเข้าไปประยุกต์ใช้ทำให้สามารถทราบปริมาณการสั่งซื้อที่แน่นอนประหยัดและเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งยังทันกับอายุการใช้งานของพัสดุที่มีข้อจำกัดอยู่ซึ่งเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการบริหารงบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Article Details

How to Cite
[1]
สิทธิเวชธนาศิริ ธ., “การประยุกต์ใช้แบบจำลองพัสดุคงคลังประเภทพัสดุใช้สิ้นเปลือง สูญสิ้นไปหรือมีราคาต่ำ (ส.ส.ต.) ”, Crma. J., ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 86–99, ธ.ค. 2019.
บท
บทความวิจัย

References

ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา, 2541. การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รศ.ชุมพล ศฤงคารศิริ, 2542. การวางแผนและควบคุมการผลิต. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

รศ.พิภพ ลลิตาภรณ์, 2544. การบริหารของคงคลังระบบ MRP และ ROP. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

Paul H. Zipkin, 1976. Foundations of inventory management. McGraw-Hill Book Company.

William J. Stevenson, 1982. Production/Operations management. IRWIN Company.

Walter C. Giffin, 1971. Introduction to Operations engineering. IRWIN Company.

Joseph G. ECKER, 1991. Introduction to Operations research. KRIEGER Publishing Company.

John F. Magee, 1958. Production Planning and Inventory Control. McGraw-Hill Book Company.