การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโครงสร้างฐานราก ก่อนและหลังปรับปรุงเสริมกำลัง

Main Article Content

ภาสวร บุญญาวินิจ
สหรัฐ พุทธวรรณะ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโครงสร้างฐานรากก่อนและหลังการปรับปรุงเสริมกำลังโดยใช้ เสาเข็มเหล็กไมโครไพล์ โดยมีกรณีศึกษาเป็นอาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคาร A) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งโครงสร้างฐานรากของอาคารก่อนการปรับปรุงเสริมกำลัง มีฐานรากจำนวน 15 ฐานราก (P1-P15) ไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุก (ՓDLDL + ՓLLLL) ,-.,-.ได้ ทำให้ต้องมีการปรับปรุงเสริมกำลังโครงสร้างฐานรากให้มีความแข็งแรงและสามารถใช้งานได้ตามปกติ การวิเคราะห์ใช้วิธีการคำนวณหาแรงกระทำ (Load, Q) และ ความต้านทาน (Resistance, R) ของฐานรากที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการปรับปรุงเสริมกำลัง เพื่อนำมาหาค่าดรรชนีความน่าเชื่อถือ ก่อนและหลังการปรับปรุงเสริมกำลัง นำมาเปรียบเทียบกันว่ามีความแตกต่างกันเพียงใด จากนั้นจึงนำค่าดรรชนีความน่าเชื่อถือหลังจากการปรับปรุงเสริมกำลังโครงสร้างฐานราก มาเทียบกับค่าดรรชนีความน่าเชื่อถือเป้าหมาย
ผลของการปรับปรุงเสริมกำลังโครงสร้างฐานราก นั้นทำให้โครงสร้างฐานรากมีค่าดรรชนีความน่าเชื่อถือหลังเสริมกำลังมากกว่าค่าดรรชนีความน่าเชื่อถือก่อนเสริมกำลัง อีกทั้งยังมีบางฐานรากที่มีค่ามากกว่าค่าดรรชนีความน่าเชื่อถือเป้าหมาย การเสริมกำลังโครงสร้างฐานรากในครั้งนี้ จะทำให้โครงสร้างฐานรากสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ตามที่ออกแบบและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Article Details

How to Cite
[1]
บุญญาวินิจ ภ. และ พุทธวรรณะ ส., “การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโครงสร้างฐานราก ก่อนและหลังปรับปรุงเสริมกำลัง”, Crma. J., ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 155–164, ธ.ค. 2018.
บท
บทความวิจัย

References

AASHTO, (1994). LRFD Bridge Design Specifications, 1st ed., American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC.

Andrzej Nowak, Kevin Collins, 2000. Reliability of Structures. The McGraw-Hill Companies, Inc.

Bruce Ellingwood, Development of a probability based load criterion for Americal national standard a58.

B. Scott, B. J. Kim, R. Salgado M.ASCE, 2003. Assessment of Current Load Factors for Use in Geotechnical Load and Resistance Factor Design.

Richard M. Barker, Jay A. Puckett, 1997. Design of Highway Bridges. John Wiley & Sons, Inc.

Portland Cement Association. Notes on ACI 318-89, building code requirements for reinforced concrete.

อินทรสุวรรณ ว., “Solving Foundation Settlement Problem by Using Micro Piles”, Crma. J., vol. 3, no. 1, pp. 142-147, May 2005.