ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการมีท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ที่รับก๊าซธรรมชาติจากพม่า บริเวณอำเภอทองผาภูมิ และ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

ภัทรกร ชัยสินธุ์
สามัคคี บุณยะวัตน์
สมนิมิตร พุกงาม
สันติ แสงเลิศไสว

บทคัดย่อ

แหล่งก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของภาคตะวันตกของประเทศไทย คือ ยาดานา ซอติก้า และเยตากุน จากพม่า ขนส่งผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมายังประเทศไทย บริเวณอำเภอทองผาภูมิและอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยลูกค้าหลัก คือโรงไฟฟ้าราชบุรี หากเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนจากการดำเนินงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ย่อมส่งผลต่อมาตรการความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ จึงเป็นที่มาของการวิจัยในครั้งนี้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จากการมีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และเพื่อศึกษาและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริเวณอำเภอทองผาภูมิและอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จากการมีท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริเวณอำเภอทองผาภูมิ และ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพ ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา (สหภาพพม่า) โครงการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดัน ณ สถานี ควบคุมก๊าซ Block Valve Waste 7 (BVW 7) โครงการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซหน่วยที่ 4 ณ สถานี ควบคุมก๊าซ BVW7 และโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากชายแดนไทย-สหภาพพม่า มายังสถานีควบคุมก๊าซที่ BVW1 และลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่าง ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด์; NO2, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์; SO2, คาร์บอนมอนอกไซด์; CO และฝุ่นละอองรวม; TSP) คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปของไนโตรเจนไดออกไซด์; NOx ในรูปของ NO2, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์; SO2, คาร์บอนมอนอกไซด์และ TSP) ระดับเสียง (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง; Leq24hr และระดับเสียงสูงสุด; Lmax) คุณภาพน้ำทิ้ง (pH, อุณหภูมิ, ของแข็งแขวนลอย; SS, Biochemical Oxygen Demand; BOD และ Chemical Oxygen Demand; COD) นอกจากนี้ยังสัมภาษณ์ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชนและกลุ่มครัวเรือน จำนวน 110 ตัวอย่าง สำหรับอำเภอทองผาภูมิ และ จำนวน 607 ตัวอย่าง สำหรับอำเภอไทรโยค รวม 717 ตัวอย่าง จากผลการวิจัยพบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำคัญในระยะก่อนก่อสร้างคือ เรื่องเสียง ในระยะก่อสร้างคือฝุ่นและในระยะดำเนินการคือเรื่องเสียง สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดทุกรายการตรวจวัด และจากแบบสอบถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน และกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา จำนวนรวม 717 ตัวอย่าง พบว่า ไม่มีความวิตกกังวลในผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีข้อเสนอแนะที่ได้คือ สนับสนุนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนคนท้องถิ่นเข้าทำงาน

Article Details

How to Cite
[1]
ชัยสินธุ์ ภ., บุณยะวัตน์ ส., พุกงาม ส., และ แสงเลิศไสว ส., “ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการมีท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ที่รับก๊าซธรรมชาติจากพม่า บริเวณอำเภอทองผาภูมิ และ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี”, Crma. J., ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 77–94, ธ.ค. 2018.
บท
บทความวิจัย

References

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), 2555. ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ [Online] http://www.pttplc.com/th/about/business/ptt-owned-business/gas-unit/pages/transmission-pipeline.aspx.

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, 2556. รายงานประจำปี พ.ศ. 2556. กระทรวงพลังงาน.

ประกาศกระทรวงพลังงาน, 2556. ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2557-2561). กระทรวงพลังงาน.

ประกอบ มณีโรจน์, 2544. เรียนรู้สู่การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพมหานคร : บี.อี.ซี.

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก, 2550. สถานการณ์ป่าไม้และการจัดการ. พิษณุโลก.

John Elkington, 1977. Cannibals with forks: The Triple Bottle line of 21 th Century Business. University College London.

เมธี ชาครนิพิท, 2556. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง: ศึกษากรณีโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย). กรุงเทพมหานคร.

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), 2556. ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 30 ปี. กรุงเทพมหานคร.

ทรรศิน ศรีวราพงศ์, 2550. ความพึงพอใจของผู้นำชุมชนและตัวแทนครัวเรือนที่มีต่องานมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โครงการวังน้อย – แก่งคอย. กรุงเทพมหานคร.

Bent Sherar, 2011. The Effect of the Environment on the Corrosion Products and Corrosion Rates on Gas Transmission Pipelines. The University of Western Ontario London, Ontario, Canada.

Ruby SEIS, 2013. Supplemental Environmental Impact Statement Nevada. United State of America.

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), 2556. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากชายแดนไทย – สหภาพพม่า พ.ศ. 2556 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร.

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), 2556. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซหน่วยที่ 4 ณ สถานี ควบคุมก๊าซ BVW7 พ.ศ. 2556ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร.

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), 2556. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากชายแดนไทย-สหภาพพม่า มายังสถานีควบคุมก๊าซที่ BVW1พ.ศ. 2556 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร.

Yamane Taro, 1973. Statistics: An Introductory Analysis. Japan.

กรมการปกครอง, 2558. สถิติประชากรและบ้าน จังหวัดกาญจนบุรี. กระทรวงมหาดไทย.

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป, 2552. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง.

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง, 2544.

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป, 2538. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 112 ตอนที่ 42 ง.

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป, 2540. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารปนเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน, 2549. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 123 ตอนพิเศษ 125 ง.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน, 2539. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 113 ตอนที่ 52 ง.