คอนกรีตกำลังสูงผสมด้วยเถ้าจากวัสดุชีวมวลบ่มด้วยคลื่นไมโครเวฟ

Main Article Content

ทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล
ปิยะพงศ์ กี่สวัสดิ์คอน
รัฐศักดิ์ พรหมมาศ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการบ่มคอนกรีตกำลังสูงที่ใช้ขี้เถ้าจากวัสดุชีวมวลเป็นส่วนผสม โดยทำการบ่มด้วยคลื่นไมโครเวฟเพื่อทำให้เกิดความร้อนและมีการถ่ายเทมวลออกจากคอนกรีต เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติทางกลเฉพาะกำลังอัด โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติทางกลเฉพาะกำลังอัดกับการบ่มคอนกรีตกำลังสูงด้วยวิธีธรรมชาติที่ใช้ระยะเวลาในการบ่มที่อายุ 28 วัน จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและกำลังอัดของคอนกรีตกำลังสูงพบว่า เมื่อใช้คลื่นไมโครเวฟที่มีกำลังวัตต์สูงจะใช้เวลาในการบ่มน้อยกว่าการใช้คลื่นไมโครเวฟที่กำลังวัตต์ต่ำโดยที่คลื่นไมโครเวฟกำลังสูงจะทำให้คอนกรีตมีกำลังอัดสูงกว่าการใช้คลื่นไมโครเวฟที่กำลังต่ำ ซึ่งเกิดอัตราการถ่ายเทมวลที่เหมาะสม

Article Details

How to Cite
[1]
รุ่งศักดิ์ทวีกุล ท., กี่สวัสดิ์คอน ป., และ พรหมมาศ ร., “คอนกรีตกำลังสูงผสมด้วยเถ้าจากวัสดุชีวมวลบ่มด้วยคลื่นไมโครเวฟ”, Crma. J., ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 53–61, ธ.ค. 2018.
บท
บทความวิจัย

References

Prinya, C., Chai, J. (2009). Cement Pozzolan and Concrete. Concrete Association. Bangkok.

Muhammat, S., (2009). The Effect of Coarse Aggregate on the Compressive Strength of Concrete. Princess of Naratiwad University Journal. pp. 84-96.

Ekkachai, K., et. al. (2013). A Development of compressed brick made from bio-mass ash and water supply sludge waste. The 10th Mahasaracham University Research Conference.

Nattawut, S. et. al. (2549). Development of Compressive Strength of Concrete Using Microwave Energy with Continuous Belt System. The 21rd Conference on Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 21).

American Society for Testing and Materials, (2015) “ASTM C618: Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete,” ASTM International, West Conshohocken, Philadelphia, Vol. 04.02, pp. 1-5.

Amnadnua, K., Tangchirapat, W., and Jaturapitakkul, C., (2013). “Strength, Water Permeability and Heat Evolution of High Strength Concrete Made from the Mixture of Calcium Carbide Residue and Fly Ash”, Materials and Design, Vol. 51, pp. 894-901.