การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการหน้าร้านของธุรกิจร้านกาแฟด้วยไลน์แชทบอท

Main Article Content

กานดา ศรอินทร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน้าร้านของธุรกิจร้านกาแฟและนำแอปพลิเคชันไลน์แชทบอทมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการรายงานผลและสรุปยอดขายของสินค้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์แชทบอทให้มีความสามารถในการโต้ตอบอัตโนมัติ ด้วยการพัฒนา LINE API Chat Bot ที่สามารถควบคุมและแสดงผลชุดคำสั่งตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอได้ การวิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบเพื่อให้ระบบที่ออกแบบและพัฒนาสามารถรองรับความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟได้ ผลของการพัฒนาระบบนั้นครอบคลุมฟังก์ชันงานหลัก ประกอบด้วย ฟังก์ชันการลงทะเบียนสมาชิกและการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน การแสดงผลข้อมูลสินค้าและประเภทสินค้า การจัดการข้อมูลสินค้า การคำนวนการขายสินค้า รายงานยอดขาย การพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า การจัดการสต๊อกสินค้า การรายงานยอดขายและรายการสินค้าผ่าน LINE API Chat Bot ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบพบว่าอยู่ในระดับดี (=4.49) และผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบในภาพรวมจากผู้ประกอบการธุรกิจ พบว่าอยู่ในระดับดีมาก (=4.52)

Article Details

How to Cite
[1]
ศรอินทร์ ก., “การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการหน้าร้านของธุรกิจร้านกาแฟด้วยไลน์แชทบอท”, Crma. J., ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 25–40, ธ.ค. 2018.
บท
บทความวิจัย

References

Voice TV, 2560. ปี 2560 ธุรกิจร้านกาแฟยังเติบโตได้อีก [online] https://www.voicetv.co.th/read/466497

MGR Online, 2559. ปัจจัยและความท้าทาย...แจ้งเกิด “ธุรกิจร้านกาแฟ” เจาะตลาด 3 หมื่นล้าน [online] http://www.manager.co.th/iBizChannel/V iewNews.aspx?NewsID=9590000114761

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557. ถึงเวลาธุรกิจร้านกาแฟต้องปรับตัว [online] http://thaismenews.com/index.php?modules =article&file=view&id=1398328651

Nuttachit, 2560. ตลาดร้านกาแฟโต กสิกรไทยขอเปิดตลาดสินเชื่อ [online] http://marketeer.co.th/archives/117436

Foodstory, 2560. เริ่มต้นเปิดร้านกาแฟ [online] https://www.foodstory.co/blog/open-coffee-cafe

พัชริดา ไพเราะ, 2556. การออกแบบฐานข้อมูลธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

ชาคริต จองไว, 2555. โปรแกรมขายสินค้า กรณีศึกษา ร้านค้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. สารนิพนธ์ วท.ม., สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

บริษัทเจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด, 2554. ระบบ POS คืออะไร? [online] http://www.chaophayacomputech.com/news/news_content_id=25570226-1.php

ธนภัทร บุศราทิศ, 2559. อิทธิพลของการสื่อสารเนื้อหาโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ผ่านสื่อ Chatbot ต่อระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้า. สารนิพนธ์ วท.ม., การบริหารการตลาด, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Wallace, R., 2011. Chatbot [online] https://www. chatbots.org/chatbot/

ชุมพล โมฆรัตน์, วรางคณา อุ่นชัย และสุกัญญา มารแพ้, 2016.แอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการวินิจฉัยโรคเบาหวานด้วยออนโทโลยี, The 20th International Computer Science and Engineering Conference 2016, ICSEC 2016, Chiangmai, Thailand, 14 - 17 December 2016 page 519-524.

กรุงเทพธุรกิจ, 2560. ทำไมต้อง CHATBOT [online] http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/641779

myclever™ Agency, 2016. Chat bots a consumer research study. [online] https://www.mycleveragency.com/media/download/0c44f0c083879818a0d2347ab948752b

Voice TV, 2560. คนไทยใช้ LINE อันดับสองของโลก [online]. https://www.voicetv.co.th/read/472506

กฤษณี เสือใหญ่ และ พัชนี เชยจรรยา, 2559. พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ความพึงพอใจและการนาไปใช้ประโยชน์ของคนในกรุงเทพมหานคร. การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ, 1 กรกฎาคม 2559, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Samrid, 2560. LINE BOT คืออะไร [online] https://samrid. com/waht-is-line-bot/

นิตยสารดิจิทัล เอจ, 2559. เทรนด์การใช้ Bot กำลังมาแทนที่ App [online] https://www.digitalagemag.com/เทรนด์การใช้-bot-กำลังมาแทนที่-app/

ฎีกา, 2560. ค้นหาฎีกาด้วย LINE BOT [online] https://deka. in.th/deka-line-bot.php

เกศปรียา แก้วแสนเมือง และพรจิต สมบัติพานิช, 2559.พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจจากแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ของผู้ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ วารสารศาสตร มหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารองค์กร), มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.

ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 2556. ไลน์รูปแบบการสื่อสารบนความสร้างสรรค์ของสมาร์ทโฟน:ข้อดีและข้อจำกัดของแอปพลิเคชัน. วารสารนักบริหาร: Executive Journal, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4 : 42-54.

Pounder et al, 2016. Humanity in the machine report. [online] https://www.mindshareworld.com/sites/default/ files/MINDSHARE_HUDDLE_HUMANITY_MACHINE_2016_0.pdf

Nuance Communication,Inc, 2016. Majority of Consumers Want Intelligent, Personalized Dialogue with Customer Service. [online] https://www.nuance.com/ about-us/newsroom/press-releases/opus-intelligent-assistants-and-authentication-conference-2016.html

ศักรินทร์ ตันสุพงษ์, 2558. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับแอพพลิเคชั่นไลน์. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

รัชนีพร นันทคุณากร, 2558. การศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชันจากไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ. จุลนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.