พรรณเทอริโดไฟต์บริเวณอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

Authors

  • สหณัฐ เพชรศรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • อรพรรณ ศังขจันทรานนท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • ชัยยา ห้วยหงส์ทอง อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี
  • ปียาพร บูชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Keywords:

เทอริโดไฟต์, อุทยานแห่งชาติเอราวัณ, กาญจนบุรี, เขตพรรณพฤกษชาติมาเลเซีย

Abstract

จากการศึกษาความหลากหลายของพืชกลุ่มเทอริโดไฟต์บริเวณอุทยานแห่งชาติเอราวัณโดยเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552 – เดือนพฤศจิกายน 2553 และสำรวจเพิ่มเติมในเดือนมกราคม 2557 จาก 4 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ คือ 1) เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าดิบแล้งม่องไล่-น้ำตกเอราวัณ  2) เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินล้านปี  3) เส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำพระธาตุ และ 4) เส้นทางศึกษาธรรมชาติลำต้น จำนวนทั้งสิ้น 95 ตัวอย่าง    พบว่าสามารถจัดจำแนกเป็นโมนิโลไฟต์ทั้งสิ้น 7 วงศ์ 3 วงศ์ย่อย 15 สกุล 28 ชนิด โดยวงศ์ที่พบมากที่สุดคือ Polypodiaceae (9 ชนิด) รองลงมาคือ Pteridaceae (7 ชนิด) Tectariaceae และ Thelypteridaceae (วงศ์ละ 4 ชนิด)  และพบไลโคไฟต์ 1 วงศ์ คือ Selaginellaceae (2 ชนิด) นอกจากนี้ยังพบข้อมูลใหม่เกี่ยวกับขอบเขตของเขตพืชพรรณมาเลเซียอีกด้วย 

About 95 plant specimens were collected for exploration of pteridophytes flora of Erawan National Park, Kanchanaburi Province during November 2009 to November 2010 and January 2015. A total 8 families 18 genera and 31 species were recorded from 4 natural trial viz. 1) Khao Hin Lan Pi trail, 2) Ta Mong Rai to Erawan waterfall trail, 3) Tam Pha Tat trail, and 4) Lam Ton trail. There are 7 families 15 genera 28 species of monilophytes and 1 family of lycophytes. The most common familiy of monilophytes are Polypodiaceae, Pteridaceae, Tectariaceae and Thelypteridaceae included 9, 7, 4 and 4 species, respectively. The only 1 family of lycophytes is Selaginellaceae (2 species). Moreover, it is worth noting that the collected specimens have produced new information on pteridophyte distribution of the Malesian elements.

Downloads

How to Cite

เพชรศรี ส., ศังขจันทรานนท์ อ., ห้วยหงส์ทอง ช., & บูชา ป. (2016). พรรณเทอริโดไฟต์บริเวณอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี. PSRU Journal of Science and Technology, 1(1), 1–9. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/55702

Issue

Section

Research Articles