บทบรรณธิการ

ผู้แต่ง

  • รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม -

บทคัดย่อ

       วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานีฉบับนี้ เป็นวารสารฉบับที่ 2 ปีที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ส่งท้ายปี 2565 ต้อนรับปี 2566 โดยในฉบับนี้ จะประกอบไปด้วย บทความวิจัย 3 เรื่องและบทความวิชาการ 1 เรื่อง สำหรับบทความวิจัยเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ชีวการแพทย์ เรื่อง “การออกแบบและสร้างเครื่องส่องเส้นเลือดดำโดยแสงอินฟราเรดคลื่นใกล้”จาก ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ชีวการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องที่สอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนของไทยเรื่อง “การตรวจสอบการจัดการด้านความปลอดภัยในการขับขี่เชิงป้องกันบนท้องถนนของไทยและต่างประเทศ : ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ” จากสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานีและบริษัท โปรเฟสชั่นแนลเซฟตี้ แอนด์เฮลท์(ประเทศไทย)จำกัด เรื่องที่สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเทคนิคการแพทย์เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงในการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวานและภาวะโลหิตจางในบุคลากรของมหาวิทยาลัยปทุมธานี” โดยคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานี และบทความวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ เรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ : บทบาทที่สำคัญเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จากอาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

        ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 นี้ ผมในนามของทีมงานวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่แต่ละท่านนับถือ จงดลบันดาลให้ผู้แต่งบทความ ผู้รีวิวบทความ รวมทั้งผู้อ่านมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยและเจ็บป่วยต่างๆและมีความสุขในปี 2566 ตลอดไปและขอขอบคุณทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องที่ทำให้วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯได้ออกตามกำหนด และทีมงานจะทำให้วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานีมีคุณภาพมากขึ้นเพื่อเข้าสู่ TCI ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2023-01-19