การประเมินความเสี่ยงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในศาสนสถาน วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ

Authors

  • นันทิรา วรกาญจนบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

Keywords:

เช็คลิส, ประเมินความเสี่ยง, ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของวัดบางพลีใหญ่ใน โดยใช้แบบฟอร์มและการตรวจประเมินความเสี่ยงวิธีเช็คลิส อ้างอิงกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพ.ร.บ. พ.ศ.2522 และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผลการตรวจสอบพบว่า มีระดับความเสี่ยงทั้งหมดอยู่ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงยอมรับได้ โดยระดับความเสี่ยงสูง พบว่าส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งถังดับเพลิงที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งได้ติดตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่มุมอับสายตา ติดตั้งรวมกันในจุดเดียวไม่กระจายทั่วพื้นที่ มีสิ่งกีดขวาง สิ่งวัสดุก่อสร้างขวางทางการเข้าใช้ตัวถังดับเพลิงและไม่มีการติดป้ายสัญลักษณ์บอกตำแหน่งของตัวถังดับเพลิงที่ชัดเจน และระดับความเสี่ยงยอมรับได้ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับมีสิ่งกีดขวางถังดับเพลิง ไม่มีการติดตั้งถังดับเพลิงในศาลา ไม่มีไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ไม่มีสัญญานเตือนภัยและไม่มีระบบป้องกันฟ้าผ่า พระเมรุและพระอุโบสถ

ดังนั้นจากผลการศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ได้ตามมาตรฐานด้านระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ แต่ควรพิจารณาเพิ่มเรื่องความเหมาะสมของสถานที่ด้วย เพื่อประโยชน์ทั้งทางด้านป้องกันอัคคีภัยและคงความงดงามของศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม อันเป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

References

กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย.[ออนไลน์]. (2563, 23 มิถุนายน). ‘อัคคีภัย’ภัยใกล้ตัวป้องกันได้ – ต้องใส่ใจไม่ประมาท. เข้าถึงได้จาก https://www.disaster.go.th/
ณัฏฐนันท์ ทองนุ่น. [ออนไลน์]. (2563, 23 มิถุนายน). กรมศิลป์เผยไฟไหม้วัดพนัญเชิงไม่กระทบวิหารหลวงพ่อโต. เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าถึงได้จาก www.ayutthaya.go.th
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการ จัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543
วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล. (2550). การประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ
วิชัย สุขคลีวนัติ และอภิชาต. (2553). การตรวจสอบ วิเคราะห์และเสนอมาตรการด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยของอาคารขนาดใหญ่พิเศษโดยใช้กรณีศึกษาจากอาคารคุ้มเกล้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ
สมมาศ เลิศลักษณ์อรรยา. (2559). การศึกษาเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยกับการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 40 สาขา. วิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. [ออนไลน์]. (2563, 30 มิถุนายน).ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2561 เข้าถึงได้จาก https://www.nso.go.th
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาสมุทรปราการ. [ออนไลน์]. (2563, 30 มิถุนายน). วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต). เข้าถึงได้จาก https://www.mots.go.th

Downloads

Published

2021-06-30