การศึกษาการอพยพหนีไฟในสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิโดยใช้โปรแกรมทางพลศาสตร์อัคคีภัย

Authors

  • พสชนัน ศรีโพธิ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

Keywords:

fire, Means of egress, fire evacuation

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการจำลองการอพยพหนีไฟและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ  ซึ่งเป็นอาคารสูง 8 ชั้น มีความสูง 33.17 เมตร มีพื้นที่รวม 20,367 ตารางเมตร และมีเส้นทางหนีไฟทั้งหมด 3 เส้นทาง การทดลองในครั้งนี้ใช้โปรแกรม PyroSim และ Pathfinder ในการสร้างแบบจำลองอาคารและจำลองการอพยพหนีไฟ โดยกำหนดให้มีผู้อพยพหนีไฟทั้งหมด 181 คน ผลการจำลองพบว่า ใช้เวลาอพยพหนีไฟ 2 นาที 34 วินาที เมื่อเปรียบเทียบกับการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 181 คน ใช้เวลาเท่ากับ 4 นาที 56 วินาที

ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบผลการจำลองการอพยพหนีไฟโดยใช้โปรแกรมพลศาสตร์อัคคีภัยกับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี พบว่าผลการจำลองการอพยพหนีไฟโดยใช้โปรแกรมพลศาสตร์อัคคีภัยใช้เวลาในการอพยพที่น้อยกว่าการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจริง  ซึ่งผลทั้งสองเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ที่กำหนดว่า การอพยพหนีไฟลูกจ้างที่ทำงานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดปลอดภัยได้โดยปลอดภัย ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที

Downloads

Download data is not yet available.

References

ลือชัย ทองนิล. 2554. การออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้. พิมพ์ครั้งที่ 4.
ส.เอเชียเพรส (1989). วิศกกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธีรศักดิ์ ต่ายเนาว์ดง, และสุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ. (2561). การจำลองเวลาอพยพหนีไฟสำหรับ
อาคารแบบผสมผสานด้วยโปรแกรม Pathfinder. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พักตร์ประไพ พุฒซ้อน, และเฉลิมพล เปล่งสะอาด. (2562). การจําลองเพลิงไหม้และการ
จําลองอพยพหนีไฟของผู้ใช้อาคาร : กรณีศึกษาอาคารสูงของโรงเรียน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กิติพงษ์ อัศวกุลกฎเนิด. (2561). การจําลองการอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม Pathfinder
กรณีศึกษาอาคารหอพักนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
วสุกานต์ พิธรัตน์ และ ชวลิต กิตติชัยการ. (2560). การประยุกต์ใช้โปรแกรมพลศาสตร์
อัคคีภัยเพื่อศึกษาการอพยพหนีไฟกรณีศึกษา: ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ กัด (มหาชน). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุธาสินี ไหมทอง. (2559). ศึกษาการจัดการการอพยพหนีไฟในอาคารโรงเรียนอนุบาล
กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
แสงเดือน คุรุกิจกําจร. (2552). การศึกษาการอพยพในชั้นเรียนโดยใชโปรแกรมจำลอง
พลศาสตรอัคคีภัยและการอพยพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายสมเกียรติ เวชพฤกษพิทักษ์. (2549). การศึกษาแผนอพยพโดยใชโปรแกรมการจำลอง
ด้านพลศาสตร์อัคคีภัยและการจําลองการอพยพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Thunderhead Engineering. 2014. PyroSim User Manual.
https://www.thunderheadeng.com/wp-content/uploads/downloads/2014/02/PyroSimManual.pdf
Thunderhead Engineering. 2014. Pathfinder User Manual.
https://www.thunderheadeng.com/wp-content/uploads/downloads/2014/10/users_guide.pdf

Downloads

Published

2021-06-30