ผลของการเสริมวิตามินซีและวิตามินอีต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอดของปลากดเหลือง ณัฏฐวรรณ สมนึก1,*, เถลิงเกียรติ สมนึก1, สำเนาว์ เสาวกูล1, กฤติมา กษมาวุฒิ1

Main Article Content

ณัฏฐวรรณ สมนึก

บทคัดย่อ

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการเสริมวิตามินซีและวิตามินอีในอาหารเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอด ใช้ปลากดเหลือง 120 ตัว อายุประมาณ 5 เดือน ขนาดน้ำหนักเฉลี่ย 130–150 g ความยาวเฉลี่ย 18–25 cm วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) แบ่งการทดลองเป็น 4 กลุ่มทดลอง ๆ ละ 10 ตัว จำนวน 3 ซ้ำ ใช้ปลากดเหลือง 120 ตัว กลุ่มทดลองที่ 1 ไม่เสริมวิตามินในอาหาร (T1) กลุ่มทดลองที่ 2 เสริมวิตามินซี ระดับ 1,000 mg/kg (T2) กลุ่มทดลองที่ 3 เสริมวิตามินอี ระดับ 500 mg/kg (T3) และกลุ่มทดลองที่ 4 เสริมวิตามินซี ระดับ 1,000 mg/kg ร่วมกับ วิตามินอี ระดับ 500 mg/kg(T4)  พบว่าในสัปดาห์ที่ 4 ค่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อและอัตราการรอดตาย กลุ่มทดลอง T2 T3 และ T4 มีความแตกต่างจาก T1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  ค่าคุณภาพน้ำระหว่างการทดลองทุกกลุ่มทดลองมีค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 4.10–4.90 g/l อุณหภูมิ 28.30–32.00°C และ ค่า pH 6.35–7.10 ค่าแอมโมเนีย 0–0.001 g/l ดังนั้น การเสริมวิตามินซีและวิตามินอีในอาหารส่งผลต่อการเพิ่มการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลากดเหลืองระยะวัยรุ่นของกลุ่มทดลองได้


 


 

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Champasri, C., Phetlum, S., and Pornchoo, C. (2021).Diverse activities and biochemical properties of amylase and proteases from six freshwater fish species. Scientific Reports. 11(1). DOI: 10.1038/s41598-021-85258-7

Dawood M. A. O. and Koshio, S. (2018).Vitamin C supplementation to optimize growth, health and stress resistance in aquatic animals. Reviews in Aquaculture, 10 (2018), pp. 334–350.

de Menezes, G. C., Tavares-Dias, M., Ono, E. A., de Andrade, J. I. A., Brasil, E. M., Roubach, R., Urbinati, E. C., Marcon, J. C. and Affonso, E. G. (2006). The influence of dietary C and E supplementation on the physiological response of piracucu. Arapaima gigas, in net culture. Comparative Biochemistry and Physiology, 145, 274–279.

El-Basuini, M. F., Shahin, S. A., Teiba, I.I., Zaki, M. A. A., El-Hais, A. M., Sewilam, H., Almeer, R., Abdelkhalek, N., and Dawood, M. A. O. (2021). The influence of dietary coenzyme Q10 and vitamin C on the growth rate, immunity, oxidative-related genes, and the resistance against Streptococcus agalactiae of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture. 531:735862. doi: 10.1016/j.aquaculture.2020.735862

Fatima, M., Afzal, M. and Shah, S. Z. H.. (2019). Effect of dietary oxidized oil and vitamin E on growth performance, lipid peroxidation and fatty acid profile of Labeo rohita fingerlings. Aquaculture Nutrition. 25, 281–291. doi: 10.1111/anu.12851

Fontagné-Dicharry, S., Larroquet, L., Dias, K., Cluzeaud, M., Heraud, C., and Corlay, D. (2018). Effects of dietary oxidized fish oil supplementation on oxidative stress and antioxidant defense system in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish and Shellfish Immunology. 74, 43–51. doi: 10.1016/j.fsi.2017.12.039

Gao, J., Koshio, S., Ishikawa, M., Yokoyama, S. and Mamauag, R. E. (2014). Interactive effects of vitamin C and E supplementation on growth performance, fatty acid composition and reduction of oxidative stress in juvenile Japanese flounder Paralichthys olivaceus fed dietary oxidized fish oil. Aquaculture, 20, 84–90.

Gasco, L., Gai, F., Maricchiolo, G., Genovese, L., Ragonese, S., Bottari, T. and Caruso, G. (2018). Supplementation of vitamins, minerals, enzymes and antioxidants in Fish feeds. In: Gasco, L., Gai, F., Maricchiolo, G., Genovese, L., Ragonese, S., Bottari, T., Caruso, G. (Eds.), Feeds for the Aquaculture Sector: Current Situation and Alternative Sources. Springer International Publishing, Cham. pp. 63–103.

Gouda, A. Amer, S. A. Gabr, S., and Tolba, S. A. (2020). Effect of dietary supplemental ascorbic acid and folic acid on the growth performance, redox status, and immune status of broiler chickens under heat stress. Tropical animal health and production, 1–10.

Iqra, N., Pooja, B., Saikat, M., Zhovi, R. and Souvik, M. (2021). Biological antioxidants (vitamin C and E) in relation to fish immunity. International Journal of Chemical Studies, 9(1), 2568–2573.

Janardana, R. S. (2018). Immunostimulatory effect of supplementary diet vitamin C on growth, haematology, survival and immunity of fish, Catla Catla. IOSR Journal Of Pharmacy, 8(12), 46–54.

Khalil, A. A. and ElHady, M. (2015). Effects of Echinacea purpurea and vitamin c on the health status, immune response and resistance of Oreochromis niloticus to Aeromonas sobria infection. Abbassa international journal for aquaculture, 8, 253–267.

Khara, H., Sayyadborani, M. and SayyadBorani, M. (2016). Effects of -Tocopherol (vitamin E) and ascorbic acid (vitamin C) and their combination on growth, survival and some haematological and immunological parameters of caspian brown trout, Salmo trutta Caspius juveniles. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 16: 385–393. DOI: 10.4194/1303-2712-v16_2_18.

Liang, X. P., Li, Y., Hou, Y. M., Qiu, H. and Zhou, Q. C. (2017). Effect of dietary vitamin C on the growth performance, antioxidant ability and innate immunity of juvenile yellow catfish (Pelteobagrus fulvidraco Richardson). Aquaculture Research, 48(1), 149–160.

Mediha, Y. A., Chhorn, L., Menghe, H. L. and Phillip, H. K. (2008). Interaction between dietary levels of vitamins C and E on growth and immune responses in channel catfish, Ictalurus punctatus (Rafinesque). Aquaculture Research, 39, 1198–1209.

Mehrad, B. and Sudagar, M. (2010). Dietary vitamin E requirement, fish performance and reproduction of guppy (Poecilia reticulata). Aquaculture, Aquarium, Conservation and Legislation, 3 (3), 239–246.

Mehrad, B., Jafaryan, H. and Taati, M. M. (2012). Assessment of the effects of dietary vitamin E on growth performance and reproduction of zebrafish, Danio rerio (Pisces, Cyprinidae). Journal of Oceanography and Marine Science, 3(1), 1–7.

Musikarun, P., Chamnanwech, U., Jaruratthumrong, S., and Hirunchulha, W. (2021). Rearing Yellow Catfish, Hemibagrus filamentus (Fang and Chuax, 1949)in the Earthen Ponds with Different Stocking Densities. Extension Paper No 1/2021.Songkhla Inland Aquaculture Researchand Development Center.Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives. Bangkok. pp. 1–20. [In Thai].

Pimpimol, T. and Ungsethaphand, T. (2013). Some factors effecting on enhancing the development for economic culture of Climbing perch (Anabas testudineus). The research sub-project: Economic aquatic animal cultivation to produce value added production and food safety. Maejo University. pp. 1–29. [In Thai].

Rahimnejad, S., Dabrowski, K., Izquierdo, M., Hematyar, N., Imentai, A., Steinbach, C. and Policar, T. (2021). Effects of vitamin C and E supplementation on growth, fatty acid composition, innate immunity, and antioxidant capacity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed oxidized fish oil. Frontiers in Marine Science., 12 October 2021 .https://doi.org/10.3389/fmars.2021.760587.

Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus. (2022). The establishment of a committee for university-animal care and animal testing of the university of Surin campus. The document paper No. 0626/2022. Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima. pp. 1–2. [In Thai].

Rameli, N. M., Kader, M. A., Musa, N., Rahmah, S., Zainathan, S. and Hong, O. C. (2021). Cosmos caudatus as a dietary supplement for bagrid catfish, Mystus nemurus. Songklanakarin Journal of Science and Technology.43 (2), 575–581.

Rowida E. I., Shaimaa A. A, Shimaa A. A., Naif A. A., Amany I. A., Abdel-Wahab A. A., El-Sayed M. I. Y. and Abdallah, E. M. (2020). Influence of vitamin C feed supplementation on the growth, antioxidant activity, immune status, tissue histomorphology, and disease resistance in Nile tilapia, Oreochromis niloticus. Aquaculture Reports, 18, 100545.

Sealey, W. M. and Gatin, D. M. (2002). Dietary vitamin C and vitamin E interact to influence growth and tissue composition of juvenile hybrid striped bass (Morone chrysops x M. saxatilis) but have limited effects on immune responses. The Journal of Nutrition, 748–755.

Shadia, M., Mohamed, S., Afnan, M., Magdy, I., Amal, H. and Heba, S. (2012). Vitamin E as antioxidant in female african catfish (Clarias gariepinus) exposed to chronic toxicity of atrazine. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, 16(2), 83–98.

Stacey, R. (2006). Nutrition support of fish. Journal of Exotic Pet Medicine. 15(4): 264–268.

Xie, S., Yin, P., Tian, L., Liu, Y., and Niu. J. (2020). Lipid metabolism and plasma metabolomics of juvenile largemouth bass Micropterus salmoides were affected by dietary oxidized fish oil. Aquaculture 522:735158. doi: 10.1016/j.aquaculture.2020.735158

Zhou, Q. C, Wang, L. G., Wang, H. L., Xie, F. J. and Wang, T. (2012). Effect of dietary vitamin C on the growth performance and innate immunity of juvenile cobia (Rachycentron canadum). Fish and Shellfish Immunology, 32, 969–975.

Zubair, M. (2017). Effects of dietary vitamin E on male reproductive system. Asian Pacific Journal of Reproduction, 6(4), 145–150.