The forecasting patterns of juvenile recidivism ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี*, ศิริพร ฉิมพลี, วิชชา ฉิมพลี, วัชรากรณ์ เนตรหาญ และ ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก

Main Article Content

Siriluck Lorpunmanee

Abstract

The juvenile delinquency is one of the most important problems of many countries because juvenile will be important forces of the nation in the future and the recidivism of juvenile tend to increase continuously. The research also studies the forms of juvenile delinquency to predict juvenile recidivism by applying the AI: Artificial Intelligence algorithm. The result shows the predictions based on factors that cause juvenile delinquency and selected by the XGBoost algorithm consists of 6 characteristics: 1) Living by making a living 2) Tamper behavior into someone else's house, building, or car 3) Accepting employment, purchasing and / or selling drugs 4) History of prosecution 5) Training history / Imprisonment / Probation / Rehabilitation of drug addicts 6) Age while committing crime. The results of the performance evaluation are as follows. 97.80 percent of the accuracy accounted for 97.80 percent and the gift accounted for 100 percent

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Lorpunmanee, S. (2019). The forecasting patterns of juvenile recidivism: ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี*, ศิริพร ฉิมพลี, วิชชา ฉิมพลี, วัชรากรณ์ เนตรหาญ และ ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก. Journal of Science Innovation for Sustainable Development, 1(1), 80–95. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JSISD/article/view/241812
Section
Original Article

References

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (2562). สถิติคดีย้อนหลังระหว่างปี พ.ศ.2553 – 2558. สืบค้น 6 กันยายน 2562, จากhttp://www.djop.go.th/Djop/main.php?page=NewsAll&CatID=63.

โกศล วงศ์สวรรค์ และคณะ. (2537). ปัญหาสังคม. กรุงเทพฯ: รวมสาร์น.

ชื่นจิตร วาณิชย์สุวรรณ. (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา.

ชินพัฒน์ แก้วชินพร.(2553). การจำแนกประเภทข้อมูลด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจและการจัดกลุ่ม. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ.

ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี, และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดซํ้าคดียาเสพติด: กรณีศึกษา ผู้กระทำผิดร้ายแรงและมีโทษสูงและต้องดูแลเป็นพิเศษ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม.

นงเยาว์ ในอรุณ. (2557). การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในการพยากรณ์โรคเบาหวาน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศูนย์สวรรค์ประชารักษ์. (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนเรศวร. กรุงเทพฯ.

นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล. (2548). อาชญากรรม การป้องกัน: การควบคุม. นนทบุรี: พรทิพย์การพิมพ์.

ปรารถนา อุตพัฒน์. (2560). แผนที่ความรุนแรงของอาชญากรรมในประเทศไทยจากการศึกษาด้วยวิธีเรียงลำดับความคล้ายคลึงกัน. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2, 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, (น.408-412).

วิไลลักษณ์ ตรีพืช. (2562). การวิเคราะห์ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 14(1).

สุชา จันทร์เอม. (2541). จิตวิทยาเด็กเกเร. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

โสภา ชปีลมันน์. (2536). บุคลิกภาพและพัฒนาการ: แนวโน้มสู่พฤติกรรมปกติ และการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

อนันต์ ประวิเศษ. (2547). ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ผู้กระทำผิดของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา. (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม.

Chen, T. & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. In Proceeding of the 22nd ACM SIGKDD international Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, August, 2516, San Francisco California USA.

Han, J., Kamber, M. & Pei, J. (2011). Data Mining: Concepts and Techniques. (3th ed.). Morgan Kaufmann Publisher.

Zhang, D. & TSAI, J. P. (2003). Machine Learning and Software Engineering, Software Quality Journal, 11, 87–119.